راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و ارسال مقاله فصلنامه علمیپژوهشی

شناخت و کاربرد گیاهان دارویی

اصول کلی

مجله شناخت و کاربرد گیاهان دارویی به صورت فصلنامه به زبان فارسی با خلاصه انگلیسی با مصوبه چهل و هفتمین جلسه کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 23/3/87 منتشر می شود. این فصلنامه در زمینه های مرتبط با گیاهان دارویی مقاله می پذیرد.

نوع مقاله

مقالاتی که در فصلنامه شناخت و کاربرد گیاهان دارویی به چاپ می رسد، عبارتند از:

الف – مقالات تحقیقی:(Research Articles)  حاصل یافته های تحقیقاتی نویسندگان می باشد.

ب – مقالات مروری  :(Review Articles)فقط از مولفین صاحبنظر با تجربه پژوهشی کافی در موضوع مقاله و صاحب تالیفاتی در این زمینه پذیرفته می شود.

ج – گزارش موردی  :(Case Report)شامل موارد استثنایی دارای جنبه های آموزشی و تحقیقاتی جدید می باشد.

شرایط

مقاله بایستی تاکنون در مجلات علمی داخل و خارج کشور به چاپ نرسیده باشد و همزمان برای چاپ به نشریه دیگری ارسال نشده باشد. مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده و یا نویسندگان است. مقاله ارسال شده، توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و فصلنامه در اصلاح دستوری و املایی آن مختار است.

نحوه تهیه مقاله

زبان فصلنامه فارسی و انگلیسی است، لذا حتی المقدور در مقالات به زبان فارسی از کلمات فارسی برای بیان مطالب علمی استفاده شود. مقالاتی که به زبان انگلیسی هستند، درصورتیکه مورد تایید هیات تحریریه باشند در اولویت چاپ قرار دارند.

تمامی مطالب متن، منابع و جدولها یک خط در میان space) (double تایپ شده و دارای حاشیه 5/2 سانتی متر از هر طرف باشند .قلم به کار رفته ترجیحاً B Nazanin (انگلیسی Times New Roman) و اندازة آن 12 باشد.

مقالات بایستی مشتمل بر بخشهای زیر باشند:

1- عنوان: عنوان مقاله با قلم ضخیم (Bold)  تایپ شود.  نام:  مؤلف (ین)، مرتبه علمی، آدرس دقیق (شامل نام دانشگاه، دانشکده، مؤسسه، واحد تحقیقاتی مرتبط و گروه) و آدرس دقیق محل انجام پژوهش قید گردند. در پایان صفحه، آدرس مسئول مکاتبات به زبان فارسی همراه با آدرس دقیق و کد پستی، شماره تلفن، و تا حد امکان شماره نمابر و پست الکترونیک (E-mail) درج شوند. مسئول مکاتبات (Corresponding author) با علامت * متمایز شود.

-2 چکیده: چکیده فارسی و انگلیسی شامل بخش های مرتبط با عناوین هدف از تحقیق(Objective) ، مواد و روشها (Materials & Methods) ،  نتایج (Results) بحث و تفسیر (Discussion) و نتیجه گیری کلی (Conclusion)    . چکیده حدود 150 تا 250 کلمه باشد.

در پایان چکیده فارسی و انگلیسی مقاله تعدادی کلمات کلیدی (Keywords) معرفی شوند. حداقل 3 و حداکثر 5 کلمه

-3 مقدمه:  مقدمه مقاله ضمن بیان هدف و مسئله مورد تحقیق، شامل مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر در سالهای اخیر همراه با ذکر منابع و ماخذ آنها باشد.

-4 مواد و روشها: در این قسمت مواد و روش های مورد استفاده در اجرای پژوهش بطور روشن و در حد لازم آورده شوند، به صورتیکه تکرار تجربی آن امکان پذیر باشد.

-5 نتایج: در این بخش نتایج بدست آمده از آزمایشها، جدولها، شکلها، نمودارها و سایر داده های حاصل ) رعایت دقیق همخوانی شمارة آنها در متن لازم است) بدون بحث بیان گردند و در صفحات جداگانه ای در آخر مقاله آورده شده و شماره گذاری شوند، زیرنویس شکلها و نمودارها در صفحات جداگانه و مجزا در آخر متن آورده شوند.

-6 بحث: در این بخش نتایج بدست آمده از پژوهش مورد تفسیر قرار گیرند و با تحقیقات انجام شدة سایر پژوهشگران مقایسه گردند. در پایان، نتیجة کلی پژوهش بیان گردد.

-7 تقدیر و تشکر: در این بخش می توان از تامین کنندگان بودجه و امکانات کار و کلیة افرادی که در انجام پژوهش همکاری داشته اند، سپاسگزاری نمود.

-8 منابع و ماخذ: منابع در متن به ترتیب استفاده و با اولویت منابع فارسی شماره گذاری شده و بر طبق همان شماره در فهرست منابع در داخل [ ] ذکر گردند:

الف- منابع فارسی:

مقاله: نام خانوادگی مولف (ین)، حرف اول نام مولف (ین)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام کامل مجله، شماره جلد، شماره صفحه.

کتاب: نام خانوادگی مولف (ین)، حرف اول نام مولف (ین)، سال انتشار، نام کتاب، شماره چاپ، نام ناشر، شماره جلد، شماره صفحه.

ب) منابع انگلیسی:

مقاله: نام خانوادگی مولف (ین)، حرف اول نام مولف (ین) ، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله، شماره جلد، شماره صفحه.

کتاب: نام خانوادگی مولف (ین)، حرف اول نام مولف (ین)، سال انتشار، نام کتاب، شماره چاپ، نام ناشر، محل انتشار کتاب، شماره صفحه.

-9 شکلها: نسخه اصلی شکلها هرکدام در صفحات جداگانه، با کیفیت مطلوب و با درج شمارة آنها ارسال گردند.

-10 زیرنویس تصاویر و نمودارها: شکلها و نمودارها دارای زیرنویس و جدول ها دارای عنوان همراه با شماره باشند.

لازم است اختصارات موجود در شکلها، جدول ها و نمودارها در زیرنویس توضیح داده شوند.

 مقالات تحقیقی و موردی شامل موارد 1 تا 10 می باشد. مقالات مروری شامل بخش های خلاصه، مقدمه، اصل مقاله، تشکر و منابع می باشد.