دوره و شماره: دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388) - شماره پیاپی 3، دی 1388، صفحه 1-43 
مطالعه فنتیکی برخی گونه‌های جنس دارویی Achillea درایران

صفحه 37-43

زهرا سادات جوزی؛ علی مازوجی؛ فهیمه سلیم پور