دوره و شماره: دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388) - شماره پیاپی 1، تیر 1388، صفحه 1-64 
Dryopteris expansa: گونه جدید برای فلور سرخس‌های ایران با خواص دارویی

صفحه 53-56

فتح الله ولی زاده ناوی؛ علی مازوجی؛ فهیمه سلیم پور