دوره و شماره: دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388) - شماره پیاپی 4، فروردین 1388، صفحه 1-66 
مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس و خواص ضدباکتریایی عصارهTeucrium chamaedrys L. (Lamiaceae)

صفحه 1-10

رضا آرین منش؛ سید جمال صاحبی؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ رزو آذری؛ علی مازوجی؛ میترا صالحی؛ نیلوفر جباری مقدم