مطالعه فنتیکی برخی گونه‌های جنس دارویی Achillea درایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

در فلور ایرانیکا 19 گونه و شش زیرگونه از جنس بومادران گزارش شده است که هفت گونه آن بومی ایران می‌باشند. به دلیل تنوع در صفات ریخت‌شناسی برگ وگل، شناسایی مورفولوژیک گونه‌ها توام با مشکلات فراوان است. به منظور مطالعه قرابت فنتیکی گونه‌های جنس Achillea تاکسونومی عددی با استفاده از 23 صفت ریخت‌شناسی در 9 گونه انجام شد. تجزیه خوشه‌ای به روش Average linkage، دو گروه اصلی را مشخص نمود. A. millefolium،A.nobilisوA. biebersteinii یک خوشه مجزا را در کنار خوشه گونه‌های A. vermicularis، A. aucheri، A. wilhelmsii، A. oligocephala، A. oxyodonta وA. tenuifolia نشان می‌دهد. مهم‌ترین صفتی که جدایی این دو خوشه را توجیه می‌کند، شکل و نوع برگ ساقه می‌باشد. تقسیمات شانه‌ای ساقه، قطر و طول برگ ساقه‌ای و صفات مرتبط با گل‌آذین مانند تعداد کپه در گل‌آذین، کروی یا استوانه‌ای بودن گریبان، تعداد گل زبانه‌ای و لوله‌ای در یک کپه از مهم‌ترین صفات در تفکیک گونه‌ها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها