استخراج و شناسایی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ و ساقه گیاه پونه کوهی (Mentha Mozaffarianii Jamzad)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

آز آنجایی که گیاه نعناع از روزگاران کهن در مجموعه گیاهان طبی مورد توجه خاص بوده و کاربرد اسانس گونه‌های مختلف آن در صنایع داروسازی، عطرسازی و فراورده‌های بهداشتی - آرایشی و نیز طعم‌دهنده در صنایع غذایی و نوشیدنی حائز اهمیت است. بنابراین در تحقیق حاضر اسانس برگ و ساقه گونه‌ای از جنس نعناع با نامMentha mozaffarianiiاستخراج و ترکیب‌های موجود در آن مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. بدین منظور، برگ‌ها و ساقه‌های گیاه از کوه سرچاهان واقع در استان هرمزگان جمع‌آوری شده و اسانس آنها به روش تقطیر با آب مورد استخراج قرار گرفت. سپس ترکیب‌های موجود در اسانس با استفاده از دستگاه‌های گاز کروماتوگرافی(GC) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنجی جرمی (GC/MS) جداسازی و شناسایی گردیدند. نتایج به دست آمده وجود 21 ترکیب را در اسانس برگ پونه کوهی نشان داد. در میان ترکیب‌های شناسایی شده به ترتیب پیپریتون (2/45%)، لینالول (3/17%)، 1، 8 - سینئول (4/13%) و منتون (7/6%) بالاترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در اسانس ساقه نیز، تعداد 13 ترکیب شیمیایی مورد شناسایی قرار گرفت که ترکیب‌های عمده آن مشابه اسانس برگ بودند، اما از نظر مقدار با هم فرق داشتند.

کلیدواژه‌ها