اثر القایی آپوپتوز و توقف در مرحله G1 چرخه سلولی فاز تلخی‌زدایی میوه زیتون رقم زرد (Olea europaea L.) بر رده سلولی سرطان روده (SW 480)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات:

2 ندارد

چکیده

در برگ و میوه زیتون چندین پلی‌فنل یافت می‌شود که از نظر بیولوژیکی فعال می‌باشند، مهم‌ترین آنها ماده‌ای به نام اولئوروپین است که عامل اصلی خاصیت درمانی گیاه می‌باشد. از آنجا که سرطان کولون در کشور ایران سومین سرطان شایع است و اولئوروپین که در میوه زیتون موجود است به عنوان ترکیبی آنتی‌اکسیدان می‌باشد، لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن شد تا از اولئوروپین حاصل از پساب رقم زیتون بومی ایران (رقم زرد رودبار و کرمانشاه) که اغلب به دلیل تلخی زیاد دور ریخته و خواص درمانی آن نادیده گرفته می‌شود، جهت کاربرد درمانی استفاده گردد. بدین منظور ابتدا پساب سود و نمک دوگونه فوق تهیه شد و غلظت اولئوروپین موجود در پسآب هر دو گونه توسط دستگاه HPLC مورد سنجش قرار گرفت. سلول‌های سرطانی روده کشت داده شد و بوسیله روش MTT و فلوسایتومتری میزان تاثیر الئوروپین بدست آمده بر توان حیاتی سلول‌ها بررسی گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که به ترتیب پساب سود زیتون رودبار دارای حداکثر میزان اولئوروپین (02/0 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر) و پساب نمک زیتون کرمانشاه دارای حداقل میزان اولئوروپین (0003/0 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر) می‌باشد. نتایج حاصل از MTT نشان داد که پسآب سود کرمانشاه دارای حداکثر کاهش معنی‌دار 70% در توان حیاتی سلول‌های سرطانی روده بوده و بیشترین اثر را در مرگ سلولی سلول‌های سرطانی تحت تیمار با پسآب مذکور داشته است. هم‌چنین پسآب نمک کرمانشاه دارای حداقل کاهش معنی‌دار 29% در توان حیاتی سلول‌های سرطانی روده است. رنگ آمیزی Annexin نشان داد که تعداد سلول‌های اپوپتوتیک در گروه پساب سود و نمک کرمانشاه به ترتیب 7/68% و 4/23% بوده است. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان الئوروپین موجود در پساب موجب القاء اپوپتوز در این سلول‌ها می‌گردد.

کلیدواژه‌ها