بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضد جهشی میوه نارس (غوره) و میوه رسیده انگور شاهانی (Vitis vinifera L. (Shahani grape

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

انگور شاهانی میوه نوعی از گیاهان مو (Vitis vinifera L.) است که غنی از ترکیبات قندی، ویتامین‌ها، آنتوسیانین‌ها، فلاونوئیدها و نظایر آن می‌باشد. ترکیبات فنولی این میوه، عاملی برای پیشگیری از انواع سرطان‌ها هستند. در این تحقیق فعالیت آنتی‌اکسیدانی انگور شاهانی، از طریق اندازه‌گیری قدرت احیاکنندگی و خواص ضدجهشی به روش ایمز با استفاده از سویه جهش یافته سالمونلاتیفی موریوم TA100 و ماده سرطان‌زای شناخته شده (آزیدسدیم) بر عصاره‌های اتانولی و متانولی (80%)، استونی و آبی میوه نارس (غوره) و میوه رسیده بررسی و مقایسه شد. هم‌چنین با افزودن میکروزوم کبد موش (S9) اثر ضدسرطانی عصاره‌ها به اثبات رسید. برای هر آزمون یک شاهد مثبت (آزید سدیم) و یک شاهد منفی (آب مقطر) در نظر گرفته شد. هر آزمون با 3 تکرار هم زمان انجام شد و درصد بازدارندگی اثرات ضدجهشی، محاسبه گردید. نتایج نشان داد که میوه انگورشاهانی در هر دو مرحله تکوین دارای اثر ضدجهشی- ضدسرطانی می باشد اما این ویژگی با رسیدن میوه به سطوح بالاتر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها