اثر اسانس‌های مختلف گیاهی بر روی Pseudomonas syringae pv. lachrymans به عنوان آفت خیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

خیار از گیاهانی است که مصرف خوراکی بالایی دارد، ولی سالانه، خسارت فراوانی بر اثر تهاجم بیمارگر عامل لکه زاویه‌ای در مزارع و گلخانه‌ها به آن وارد می‌شود. رایج‌ترین روش کنترل این آفت، استفاده از باکتری کش‌ها است که گاهی حین فراوری نیز حذف نشده و با محصول نهایی وارد بدن مصرف کننده می‌شود. در این پژوهش، به منظور یافتن روش‌های همگام با طبیعت و کم خطر در مدیریت این بیماری، از اسانس گیاهان دارویی استفاده شد. دوازده گیاه (بومادران، شوید، دارچین، زیره سبز، اکالیپتوس، میخک، رازیانه، نعناع فلفلی، نعناع، مرزه، آویشن و زنجبیل) متعلق به هفت خانواده گیاهی، جمع‌آوری گردید. اسانس‌ها پس از خشک و پودر نمودن گیاهان، با روش تقطیر با آب، تهیه شدند. در بررسی اثر بازدارندگی اسانس‌ها، از سوسپانسیون کشت 24 ساعته باکتری‌ها (با غلظت حدود cfu ml-1 109-107) بر روی محیط کشت جامد نوترینت آگار استفاده گردید. در هر پتری، سه دیسک آغشته به یک اسانس معین و یک دیسک شاهد قرار داده شد. پس از طی دوره انکوباسیون، قطر هاله‌های بازداشته از رشد دراطراف دیسک‌ها اندازه‌گیری گردید. داده‌­های حاصل، در سه تکرار بر پایه طرح کاملا تصادفی، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. طبق نتایج، اسانس‌های مرزه، میخک و آویشن، از اثر بازدارندگی بیشتری نسبت به سایر موارد روی رشد باکتری
 Pseudomonas syringae pv.lachrymans در آزمایشگاه برخوردار بودند. در این راستا اسانس‌های اکالیپتوس، رازیانه و زنجبیل، دارای اثرات بازدارندگی کم بودند

کلیدواژه‌ها