بررسی ترکیبات و فعالیت آنتی‏اکسیدانی در میوه تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus Focke.) در طی رسیدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus Focke.)، درختچه‏ای است چند ساله، از تیره گل سرخیان که دارای مصارف خوراکی و دارویی است و به صورت خودرو در منطقه استان گلستان، گسترش فراوانی دارد. در طب سنتی، به عنوان یک ضدالتهاب و ضدعفونی کننده قوی و دارویی، علیه عفونت‏های دهانی یا چشمی استفاده می‏شود. در این پژوهش، میوه تمشک به دو صورت رسیده (سیاه) و نرسیده (قرمز) به طور تصادفی از دو منطقه مختلف جغرافیایی در استان گلستان (روستای حسن آباد جلین و روستای لیوان غربی بندر گز) برداشت شده است. مقدار پلی‏فنل‏ها با معرف فولن- سیکالتو، آنتوسیانین‏ها با روش اختلاف pH، فلاونوئیدها با روش رنگ سنجی کلرید آلومینیوم و درصد فعالیت آنتی‏اکسیدانی با روش 2 و 2- دی فنیل-1- پیکریل هیدرازیل (DPPH)، با دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین شدند. مقدار ترکیبات فنلی سنجش شده در تمشک‏های سیاه نسبت به تمشک‏های قرمز بیشتر بود. اختلاف زیادی در میزان فعالیت آنتی‏اکسیدانی در این دو فاز مختلف نموی مشاهده نشد. بین درصد فعالیت آنتی‏اکسیدانی و مقدار فنل‏های کل، ارتباط قوی (964/0  R2=) و با مقدار آنتوسیانین و فلاونوئیدهای کل، ارتباط کمتر (به ترتیب 717/0  R2=و 639/0 R2=) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها