کلیدواژه‌ها = ایران
مقایسه کمی ترکیب شیمیایی اسانس گونهP.H. Davis Ballota nigra L. subsp. Anatolica جمع‌آوری شده از منطقه پل سفید مازندران

دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، دی 1388، صفحه 23-27

علی مازوجی؛ افشین محمودزاده؛ سمانه آخوندی درزیکلائی


مطالعه فنتیکی برخی گونه‌های جنس دارویی Achillea درایران

دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، دی 1388، صفحه 37-43

زهرا سادات جوزی؛ علی مازوجی؛ فهیمه سلیم پور


آرایه‌شناسی عددی برخی از گونه‌های جنس دارویی مریم گلی (Salvia L. ) در ایران

دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، مهر 1388، صفحه 67-74

فهیمه سلیم پور؛ مهدیه ابراهیمیان


شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس برخی از گونه‌های جنس Marrubium در ایران

دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، مهر 1388، صفحه 75-83

لیلا شفیعی دستجردی؛ علی مازوجی؛ طلایه پورفرزانه


Dryopteris expansa: گونه جدید برای فلور سرخس‌های ایران با خواص دارویی

دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، تیر 1388، صفحه 53-56

فتح الله ولی زاده ناوی؛ علی مازوجی؛ فهیمه سلیم پور


معرفی گیاهان دارویی دامنه‌های جنوبی سبلان

دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، فروردین 1388، صفحه 27-36

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ اصغر نظیفی


گیاهان دارویی و معطر منطقه سارال در استان کردستان

دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، تیر 1387، صفحه 1-14

سحر سنندجی؛ ولی اله مظفریان