کلیدواژه‌ها = فلور
شناسایی گیاهان دارویی منطقه حفاظت‌شده شش رودبار مازندران

دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، تیر 1387، صفحه 39-48

فهیمه سلیم‌پور؛ فخری فلاح؛ فریبا شریف‌نیا


معرفی گیاهان دارویی شیب‌های جنوبی قلۀ توچال در شمال تهران

دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، تیر 1387، صفحه 49-63

علی مازوجی؛ سمانه آخوندی درزیکلائی