به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم می رساند مجله شناخت و کاربرد گیاهان دارویی با درجه علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت مجدد خود را آغاز کرده است. آدرس وب سایت مجله Jiamp.srbiau.ac.ir و آدرس ایمیل مجله herbmed2014@gmail.com می باشد. از دانشجویان و اساتید علاقمند درخواست می‌ شود مقالات مرتبط خود را به منظور چاپ به آدرس مجله ارسال نمایند. نویسندگان توجه داشته باشند حتما به همراه مقاله، فرم تعهد نویسندگان را از صفحه اصلی سایت مجله، قسمت اخبار و اعلانات دانلود نموده و پس از تکمیل به همراه مقاله ارسال نمایند.

شماره جاری: دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388) - شماره پیاپی 3، دی 1388، صفحه 1-43 

مطالعه فنتیکی برخی گونه‌های جنس دارویی Achillea درایران

صفحه 37-43

زهرا سادات جوزی؛ علی مازوجی؛ فهیمه سلیم پور


شناسنامه نشریه

دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی