نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپوپتوز اثر القایی آپوپتوز و توقف در مرحله G1 چرخه سلولی فاز تلخی‌زدایی میوه زیتون رقم زرد (Olea europaea L.) بر رده سلولی سرطان روده (SW 480) [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 17-22]
 • آپومورفین بررسی اثر اسید سیناپیک بر عدم تقارن حرکتی در موش‌های صحرائی نیمه پارکینسونی [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 24-29]
 • آزمون انقباضات شکمی اثر ضد دردی عصاره متانولی میوه گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 61-66]
 • آزمون فرمالین اثر ضد دردی عصاره متانولی میوه گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 61-66]
 • آسکوربات تاثیرتنش خشکی و برهم‌کنش آن با آسکوربات و جیبرلین بر پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L. [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 45-58]
 • آفت خیار اثر اسانس‌های مختلف گیاهی بر روی Pseudomonas syringae pv. lachrymans به عنوان آفت خیار [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 17-22]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی خواص آنتی‌اکسیدان عصاره‌های قطبی و غیر قطبی در چهار گونه از جنس L. Marrubium در شمال و شمال غرب ایران [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 37-42]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی عصاره متانولی گیاه نسترن وحشی (Rosa canina L.) [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 23-29]
 • آنتی‌اکسیدان فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنلی میوه رسیده ازگیل (Mespilus germanica L.) [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 31-43]
 • آنتوسیانین‏های کل بررسی ترکیبات و فعالیت آنتی‏اکسیدانی در میوه تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus Focke.) در طی رسیدن [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 25-35]
 • آنزیم‌های کبدی بررسی اثر عصاره الکلی گیاه درمنه کوهیArtemisia aucheri L. بر فعالیت آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 49-54]
 • آنزیم‎های کبدی اثر عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) بر فعالیت آنزیم‎های کبدی در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 15-20]
 • آویشن دنایی بررسی اثر زمان برداشت بر میزان و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 47-56]

ا

 • اثر ضدباکتری بررسی تاثیر بیولوژیک گیاه دارویی شیرپنیر (Galium verum ) بر تولید یک متابولیت میکروبی [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 51-60]
 • اثر ضدجهشی اثرات ضدجهشی و ضدسرطانی عصار ههای آبی، اتانولی و متانولی بخ شهای رویشی و زایشی گیاه مرزنگوش (Origanum vulgare L.) [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 9-12]
 • اثر ضدجهشی بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضد جهشی میوه نارس (غوره) و میوه رسیده انگور شاهانی (Vitis vinifera L. (Shahani grape [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 1-8]
 • اثر ضدسرطانی اثرات ضدجهشی و ضدسرطانی عصار ههای آبی، اتانولی و متانولی بخ شهای رویشی و زایشی گیاه مرزنگوش (Origanum vulgare L.) [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 9-12]
 • اثرضد سرطانی بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضد جهشی میوه نارس (غوره) و میوه رسیده انگور شاهانی (Vitis vinifera L. (Shahani grape [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 1-8]
 • ادرار تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه هندوانه (Citrullus vulgaris Schrad.)بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در In vitro [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 1-9]
 • ایران گیاهان دارویی و معطر منطقه سارال در استان کردستان [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 1-14]
 • ایران معرفی گیاهان دارویی منطقه گردنه رخ (استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 11-16]
 • ایران معرفی گیاهان دارویی دامنه‌های جنوبی سبلان [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 27-36]
 • ایران Dryopteris expansa: گونه جدید برای فلور سرخس‌های ایران با خواص دارویی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 53-56]
 • ایران آرایه‌شناسی عددی برخی از گونه‌های جنس دارویی مریم گلی (Salvia L. ) در ایران [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 67-74]
 • ایران شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس برخی از گونه‌های جنس Marrubium در ایران [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 75-83]
 • ایران مقایسه کمی ترکیب شیمیایی اسانس گونهP.H. Davis Ballota nigra L. subsp. Anatolica جمع‌آوری شده از منطقه پل سفید مازندران [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 23-27]
 • ایران مطالعه فنتیکی برخی گونه‌های جنس دارویی Achillea درایران [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 37-43]
 • اردبیل معرفی گیاهان دارویی دامنه‌های جنوبی سبلان [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 27-36]
 • ازگیل فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنلی میوه رسیده ازگیل (Mespilus germanica L.) [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 31-43]
 • اسالم Dryopteris expansa: گونه جدید برای فلور سرخس‌های ایران با خواص دارویی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 53-56]
 • اسانس بررسی خواص ضد باکتریایی اسانس و عصاره سرخس پرسیاوشL. Adiantum capillus-veneris [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 41-46]
 • اسانس بررسی اثر زمان برداشت بر میزان و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 47-56]
 • اسانس اثر اسانس‌های مختلف گیاهی بر روی Pseudomonas syringae pv. lachrymans به عنوان آفت خیار [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 17-22]
 • اسانس شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس برخی از گونه‌های جنس Marrubium در ایران [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 75-83]
 • اسانس اثر شوری و پتاسیم بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 39-48]
 • اسانس برگ و ساقه استخراج و شناسایی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ و ساقه گیاه پونه کوهی (Mentha Mozaffarianii Jamzad) [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 29-35]
 • استافیلوکوک ارئوس بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گل‎های گیاه Humulus lupulus L.بر عفونت موضعی استافیلوکوک در قرنیه موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 15-22]
 • استان هرمزگان استخراج و شناسایی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ و ساقه گیاه پونه کوهی (Mentha Mozaffarianii Jamzad) [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 29-35]
 • استرپتوزوتوسین اثرات هیپوگلیسمیک عصاره‎های کلروفرمی، اتانلی و هیدروالکلی دانة شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در موش‎های صحرایی دیابتی شده نر بالغ [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 55-60]
 • استئوآرتریت اثرات حفاظتی رزین گیاهCommiphora mukul از غضروف مفصل زانو در استئوارتریت تجربی [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 31-37]
 • اسید سیناپیک بررسی اثر اسید سیناپیک بر عدم تقارن حرکتی در موش‌های صحرائی نیمه پارکینسونی [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 24-29]
 • اکولوژی مقایسه کمی ترکیب شیمیایی اسانس گونهP.H. Davis Ballota nigra L. subsp. Anatolica جمع‌آوری شده از منطقه پل سفید مازندران [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 23-27]
 • اگزالات کلسیم تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه هندوانه (Citrullus vulgaris Schrad.)بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در In vitro [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 1-9]
 • التهاب مقایسه اثرات ضدالتهابی عصاره اتانلی و اسانس برگ گیاه نعناع (Mentha piperita L.) و دگزامتازون در موش‌های کوچک نر بالغ آزمایشگاهی [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 27-32]
 • التهاب اثرات ضددردی و ضدالتهابی اسانس بخش‌های هوایی گیاه آویشن(Thymus vulgaris L.) در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 43-51]
 • انتروسین بررسی تاثیر بیولوژیک گیاه دارویی شیرپنیر (Galium verum ) بر تولید یک متابولیت میکروبی [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 51-60]
 • انتروکوک فکالیس بررسی تاثیر بیولوژیک گیاه دارویی شیرپنیر (Galium verum ) بر تولید یک متابولیت میکروبی [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 51-60]
 • اندمیک استخراج و شناسایی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ و ساقه گیاه پونه کوهی (Mentha Mozaffarianii Jamzad) [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 29-35]
 • انگور شاهانی بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضد جهشی میوه نارس (غوره) و میوه رسیده انگور شاهانی (Vitis vinifera L. (Shahani grape [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 1-8]
 • اوکالیپتوس اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه اوکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.)بر میزان سدیم و پتاسیم سرم در موش های صحرایی نر بالغ سالم و دیابتی شده [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 1-7]
 • اوکالیپتوس بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه اوکالیپتوس(Eucalyptus globulus Labill.)در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 21-30]

ب

 • بابونه تعیین غلظت و تنوع عناصر معدنی موجود در توده‏های بومی بابونه آلمانی (Matricaria aurea L.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 11-18]
 • بادرشبو تاثیرتنش خشکی و برهم‌کنش آن با آسکوربات و جیبرلین بر پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L. [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 45-58]
 • باکتری بررسی خواص ضد باکتریایی اسانس و عصاره سرخس پرسیاوشL. Adiantum capillus-veneris [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 41-46]
 • باکتری‎های گرم مثبت و گرم منفی بررسی اثرات ضد میکربی عصاره حلال‏های آلی دو گونه از هپاتیک و یک گونه از خزه [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 23-32]
 • بتا سزکوئی فلاندرن بررسی ترکیب‏های شیمیایی روغن اسانس سرشاخه‏های هوایی گیاه Stenotaenia nudicaulis Boiss [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 19-248]
 • برگ‌بو بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه برگ‌بو (Laurus nobilis L.) در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 21-26]
 • برگ تره کوهی اثر عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) بر فعالیت آنزیم‎های کبدی در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 15-20]
 • بریوفیت بررسی اثرات ضد میکربی عصاره حلال‏های آلی دو گونه از هپاتیک و یک گونه از خزه [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 23-32]
 • بیماری پارکینسون بررسی اثر اسید سیناپیک بر عدم تقارن حرکتی در موش‌های صحرائی نیمه پارکینسونی [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 24-29]
 • بیماری دیابت اثر عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) بر فعالیت آنزیم‎های کبدی در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 15-20]

پ

 • پاتوژن‌های باکتریایی اثر اسانس‌های مختلف گیاهی بر روی Pseudomonas syringae pv. lachrymans به عنوان آفت خیار [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 17-22]
 • پرسیاوش بررسی خواص ضد باکتریایی اسانس و عصاره سرخس پرسیاوشL. Adiantum capillus-veneris [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 41-46]
 • پرفنازین بررسی اثر عصاره رزین گیاه Commiphora mukul بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد Balb/C [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 33-38]
 • پسآب زیتون اثر القایی آپوپتوز و توقف در مرحله G1 چرخه سلولی فاز تلخی‌زدایی میوه زیتون رقم زرد (Olea europaea L.) بر رده سلولی سرطان روده (SW 480) [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 17-22]
 • پسودوموناس اثر اسانس‌های مختلف گیاهی بر روی Pseudomonas syringae pv. lachrymans به عنوان آفت خیار [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 17-22]
 • پلی‏فنل‏های کل بررسی ترکیبات و فعالیت آنتی‏اکسیدانی در میوه تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus Focke.) در طی رسیدن [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 25-35]
 • پمپ سدیم - پتاسیم اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه اوکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.)بر میزان سدیم و پتاسیم سرم در موش های صحرایی نر بالغ سالم و دیابتی شده [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 1-7]

ت

 • تاکسونومی عددی آرایه‌شناسی عددی برخی از گونه‌های جنس دارویی مریم گلی (Salvia L. ) در ایران [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 67-74]
 • تاکسونومی عددی مطالعه فنتیکی برخی گونه‌های جنس دارویی Achillea درایران [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 37-43]
 • تجزیه خوشه‏ای تعیین غلظت و تنوع عناصر معدنی موجود در توده‏های بومی بابونه آلمانی (Matricaria aurea L.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 11-18]
 • تست فرمالین بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه برگ‌بو (Laurus nobilis L.) در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 21-26]
 • تستوسترون بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L.) بر فیزیولوژی دستگاه تولید مثلی نر در موش‌های صحرایی [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 59-66]
 • تمشک سیاه بررسی ترکیبات و فعالیت آنتی‏اکسیدانی در میوه تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus Focke.) در طی رسیدن [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 25-35]
 • تمشک قرمز بررسی ترکیبات و فعالیت آنتی‏اکسیدانی در میوه تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus Focke.) در طی رسیدن [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 25-35]
 • تیمول بررسی اثر زمان برداشت بر میزان و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 47-56]
 • تنش خشکی تاثیرتنش خشکی و برهم‌کنش آن با آسکوربات و جیبرلین بر پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L. [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 45-58]
 • تنش مس اثر غلظت‏های مختلف مس و بر هم‏کنش آن با کینتین بر چند جنبه بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 1-10]
 • توچال معرفی گیاهان دارویی شیب‌های جنوبی قلۀ توچال در شمال تهران [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 49-63]
 • توده بومی تعیین غلظت و تنوع عناصر معدنی موجود در توده‏های بومی بابونه آلمانی (Matricaria aurea L.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 11-18]

ج

 • جیبرلین تاثیرتنش خشکی و برهم‌کنش آن با آسکوربات و جیبرلین بر پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L. [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 45-58]

چ

 • چتریان بررسی ترکیب‏های شیمیایی روغن اسانس سرشاخه‏های هوایی گیاه Stenotaenia nudicaulis Boiss [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 19-248]

خ

 • خواص دارویی معرفی درختان و درختچه‌های دارویی شهرستان رامسر با تاکید بر خواص درمانی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 57-64]

د

 • دیابت بررسی اثر عصاره الکلی گیاه درمنه کوهیArtemisia aucheri L. بر فعالیت آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 49-54]
 • دیابت اثرات هیپوگلیسمیک عصاره‎های کلروفرمی، اتانلی و هیدروالکلی دانة شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در موش‎های صحرایی دیابتی شده نر بالغ [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 55-60]
 • دانة شنبلیله اثرات هیپوگلیسمیک عصاره‎های کلروفرمی، اتانلی و هیدروالکلی دانة شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در موش‎های صحرایی دیابتی شده نر بالغ [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 55-60]
 • درختان و درختچه‌ها معرفی درختان و درختچه‌های دارویی شهرستان رامسر با تاکید بر خواص درمانی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 57-64]
 • درد بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه اوکالیپتوس(Eucalyptus globulus Labill.)در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 21-30]
 • درد بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه برگ‌بو (Laurus nobilis L.) در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 21-26]
 • درد اثرات ضددردی و ضدالتهابی اسانس بخش‌های هوایی گیاه آویشن(Thymus vulgaris L.) در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 43-51]
 • دماوند تهیه نقشه ارزیابی تناسب کیفی اراضی برای کشت گیاه دارویی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در منطقه دماوند [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 37-42]

ر

 • رامسر مطالعه فلور گیاهان دارویی مناطق کوهستانی شهرسنان‎های رامسر و تنکابن [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 17-26]
 • رده سلولی سرطان روده اثر القایی آپوپتوز و توقف در مرحله G1 چرخه سلولی فاز تلخی‌زدایی میوه زیتون رقم زرد (Olea europaea L.) بر رده سلولی سرطان روده (SW 480) [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 17-22]
 • رزین Commiphora mukul بررسی اثر عصاره رزین گیاه Commiphora mukul بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد Balb/C [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 33-38]
 • رفتار چرخشی بررسی اثر اسید سیناپیک بر عدم تقارن حرکتی در موش‌های صحرائی نیمه پارکینسونی [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 24-29]
 • رقم زرد اثر القایی آپوپتوز و توقف در مرحله G1 چرخه سلولی فاز تلخی‌زدایی میوه زیتون رقم زرد (Olea europaea L.) بر رده سلولی سرطان روده (SW 480) [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 17-22]
 • روش پارامتریک تهیه نقشه ارزیابی تناسب کیفی اراضی برای کشت گیاه دارویی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در منطقه دماوند [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 37-42]
 • روغن اسانسی بررسی ترکیب‏های شیمیایی روغن اسانس سرشاخه‏های هوایی گیاه Stenotaenia nudicaulis Boiss [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 19-248]

ز

 • زرشک (Berberis vulgaris L.) اثر ضد دردی عصاره متانولی میوه گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 61-66]
 • زمان برداشت بررسی اثر زمان برداشت بر میزان و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 47-56]

س

 • سارال گیاهان دارویی و معطر منطقه سارال در استان کردستان [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 1-14]
 • سازگاری بررسی سازگاری و فنولوژی گیاهان دارویی کشت شده در کلکسیون گیاهان دارویی استان هرمزگان [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 1-15]
 • سالمونلاتیفی موریوم TA100 بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضد جهشی میوه نارس (غوره) و میوه رسیده انگور شاهانی (Vitis vinifera L. (Shahani grape [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 1-8]
 • سیاه‌رود رودبار معرفی گیاهان دارویی و معطر منطقه حفاظت شده سیاه رود رودبار در استان گیلان [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 43-50]
 • سبلان معرفی گیاهان دارویی دامنه‌های جنوبی سبلان [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 27-36]
 • سختی عضلانی بررسی اثر عصاره رزین گیاه Commiphora mukul بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد Balb/C [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 33-38]

ش

 • شیر پنیر بررسی تاثیر بیولوژیک گیاه دارویی شیرپنیر (Galium verum ) بر تولید یک متابولیت میکروبی [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 51-60]
 • شش‌رودبار شناسایی گیاهان دارویی منطقه حفاظت‌شده شش رودبار مازندران [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 39-48]
 • شهرستان رامسر معرفی درختان و درختچه‌های دارویی شهرستان رامسر با تاکید بر خواص درمانی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 57-64]
 • شوری اثر شوری و پتاسیم بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 39-48]

ض

 • ضدباکتری مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس و خواص ضدباکتریایی عصارهTeucrium chamaedrys L. (Lamiaceae) [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 1-10]
 • ضد دیابت اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه اوکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.)بر میزان سدیم و پتاسیم سرم در موش های صحرایی نر بالغ سالم و دیابتی شده [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 1-7]
 • ضد درد اثر ضد دردی عصاره متانولی میوه گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 61-66]

ع

 • عدم تقارن حرکتی بررسی اثر اسید سیناپیک بر عدم تقارن حرکتی در موش‌های صحرائی نیمه پارکینسونی [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 24-29]
 • عصاره آبی و الکلی بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه تشنه داری (Scrophularia striata Boiss.) روی باکتری های استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا در محیط آزمایشگاهی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 33-40]
 • عصاره اکالیپتوس بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L.) بر فیزیولوژی دستگاه تولید مثلی نر در موش‌های صحرایی [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 59-66]
 • عصاره الکلی بررسی خواص ضد باکتریایی اسانس و عصاره سرخس پرسیاوشL. Adiantum capillus-veneris [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 41-46]
 • عصاره رزین گوگول اثرات حفاظتی رزین گیاهCommiphora mukul از غضروف مفصل زانو در استئوارتریت تجربی [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 31-37]
 • عصاره متانولی بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی عصاره متانولی گیاه نسترن وحشی (Rosa canina L.) [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 23-29]
 • عصاره‎های آلی بررسی اثرات ضد میکربی عصاره حلال‏های آلی دو گونه از هپاتیک و یک گونه از خزه [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 23-32]
 • عفونت قرنیه بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گل‎های گیاه Humulus lupulus L.بر عفونت موضعی استافیلوکوک در قرنیه موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 15-22]
 • عفونت‎های بیمارستانی بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه تشنه داری (Scrophularia striata Boiss.) روی باکتری های استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا در محیط آزمایشگاهی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 33-40]
 • عناصر معدنی تعیین غلظت و تنوع عناصر معدنی موجود در توده‏های بومی بابونه آلمانی (Matricaria aurea L.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 11-18]

ف

 • فراسیون آسای سیاه مقایسه کمی ترکیب شیمیایی اسانس گونهP.H. Davis Ballota nigra L. subsp. Anatolica جمع‌آوری شده از منطقه پل سفید مازندران [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 23-27]
 • فیروز کوه مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس و خواص ضدباکتریایی عصارهTeucrium chamaedrys L. (Lamiaceae) [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 1-10]
 • فعالیت آنتی‏اکسیدانی بررسی ترکیبات و فعالیت آنتی‏اکسیدانی در میوه تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus Focke.) در طی رسیدن [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 25-35]
 • فلاونوئید فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنلی میوه رسیده ازگیل (Mespilus germanica L.) [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 31-43]
 • فلاونوئیدهای کل بررسی ترکیبات و فعالیت آنتی‏اکسیدانی در میوه تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus Focke.) در طی رسیدن [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 25-35]
 • فلور شناسایی گیاهان دارویی منطقه حفاظت‌شده شش رودبار مازندران [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 39-48]
 • فلور معرفی گیاهان دارویی شیب‌های جنوبی قلۀ توچال در شمال تهران [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 49-63]
 • فلور معرفی گیاهان دارویی منطقه گردنه رخ (استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 11-16]
 • فنتیک آرایه‌شناسی عددی برخی از گونه‌های جنس دارویی مریم گلی (Salvia L. ) در ایران [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 67-74]
 • فنل‌ فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنلی میوه رسیده ازگیل (Mespilus germanica L.) [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 31-43]
 • فنولوژی بررسی سازگاری و فنولوژی گیاهان دارویی کشت شده در کلکسیون گیاهان دارویی استان هرمزگان [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 1-15]

ق

 • قارچ بررسی اثرات ضد میکربی عصاره حلال‏های آلی دو گونه از هپاتیک و یک گونه از خزه [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 23-32]

ک

 • کاتاتونی بررسی اثر عصاره رزین گیاه Commiphora mukul بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد Balb/C [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 33-38]
 • کاسنی معرفی گیاهان دارویی و معطر منطقه حفاظت شده سیاه رود رودبار در استان گیلان [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 43-50]
 • کربوهیدرات اثر غلظت‏های مختلف مس و بر هم‏کنش آن با کینتین بر چند جنبه بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 1-10]
 • کردستان گیاهان دارویی و معطر منطقه سارال در استان کردستان [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 1-14]
 • کریستالیزاسیون تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه هندوانه (Citrullus vulgaris Schrad.)بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در In vitro [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 1-9]
 • کلروفیل اثر غلظت‏های مختلف مس و بر هم‏کنش آن با کینتین بر چند جنبه بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 1-10]
 • کینتین اثر غلظت‏های مختلف مس و بر هم‏کنش آن با کینتین بر چند جنبه بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 1-10]

گ

 • گیاهان دارویی معرفی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی منطقه گدوک در استان مازندران [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 9-14]
 • گیاهان دارویی بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه تشنه داری (Scrophularia striata Boiss.) روی باکتری های استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا در محیط آزمایشگاهی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 33-40]
 • گیاهان دارویی شناسایی گیاهان دارویی منطقه حفاظت‌شده شش رودبار مازندران [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 39-48]
 • گیاهان دارویی معرفی گیاهان دارویی شیب‌های جنوبی قلۀ توچال در شمال تهران [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 49-63]
 • گیاهان دارویی معرفی گیاهان دارویی منطقه گردنه رخ (استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 11-16]
 • گیاهان دارویی مطالعه فلور گیاهان دارویی مناطق کوهستانی شهرسنان‎های رامسر و تنکابن [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 17-26]
 • گیاهان دارویی معرفی گیاهان دارویی دامنه‌های جنوبی سبلان [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 27-36]
 • گیاهان دارویی معرفی گیاهان دارویی و معطر منطقه حفاظت شده سیاه رود رودبار در استان گیلان [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 43-50]
 • گیاهان دارویی بررسی سازگاری و فنولوژی گیاهان دارویی کشت شده در کلکسیون گیاهان دارویی استان هرمزگان [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 1-15]
 • گیاهان دارویی و معطر گیاهان دارویی و معطر منطقه سارال در استان کردستان [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 1-14]
 • گدوک معرفی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی منطقه گدوک در استان مازندران [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 9-14]
 • گردنه رخ معرفی گیاهان دارویی منطقه گردنه رخ (استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 11-16]

م

 • ماروبیوم بررسی خواص آنتی‌اکسیدان عصاره‌های قطبی و غیر قطبی در چهار گونه از جنس L. Marrubium در شمال و شمال غرب ایران [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 37-42]
 • مازندران معرفی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی منطقه گدوک در استان مازندران [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 9-14]
 • مازندران مطالعه فلور گیاهان دارویی مناطق کوهستانی شهرسنان‎های رامسر و تنکابن [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 17-26]
 • مدل حیوانی اثرات حفاظتی رزین گیاهCommiphora mukul از غضروف مفصل زانو در استئوارتریت تجربی [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 31-37]
 • مرزنگوش Salmonella typhimurium اثرات ضدجهشی و ضدسرطانی عصار ههای آبی، اتانولی و متانولی بخ شهای رویشی و زایشی گیاه مرزنگوش (Origanum vulgare L.) [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 9-12]
 • مریم نخودی بوته‌ای مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس و خواص ضدباکتریایی عصارهTeucrium chamaedrys L. (Lamiaceae) [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 1-10]
 • موش بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه اوکالیپتوس(Eucalyptus globulus Labill.)در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 21-30]
 • موش مقایسه اثرات ضدالتهابی عصاره اتانلی و اسانس برگ گیاه نعناع (Mentha piperita L.) و دگزامتازون در موش‌های کوچک نر بالغ آزمایشگاهی [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 27-32]
 • موش اثر ضد دردی عصاره متانولی میوه گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 61-66]
 • موش آزمایشگاهی اثر عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) بر فعالیت آنزیم‎های کبدی در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 15-20]
 • موش آزمایشگاهی بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه برگ‌بو (Laurus nobilis L.) در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 21-26]
 • موش آزمایشگاهی اثرات ضددردی و ضدالتهابی اسانس بخش‌های هوایی گیاه آویشن(Thymus vulgaris L.) در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 43-51]
 • موش صحرایی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه اوکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.)بر میزان سدیم و پتاسیم سرم در موش های صحرایی نر بالغ سالم و دیابتی شده [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 1-7]
 • موش صحرایی بررسی اثر عصاره الکلی گیاه درمنه کوهیArtemisia aucheri L. بر فعالیت آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 49-54]
 • موش‎ صحرایی اثرات هیپوگلیسمیک عصاره‎های کلروفرمی، اتانلی و هیدروالکلی دانة شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در موش‎های صحرایی دیابتی شده نر بالغ [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 55-60]

ن

 • نسترن وحشی بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی عصاره متانولی گیاه نسترن وحشی (Rosa canina L.) [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 23-29]
 • نعناع مقایسه اثرات ضدالتهابی عصاره اتانلی و اسانس برگ گیاه نعناع (Mentha piperita L.) و دگزامتازون در موش‌های کوچک نر بالغ آزمایشگاهی [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 27-32]
 • نعناعیان مطالعه فلور گیاهان دارویی مناطق کوهستانی شهرسنان‎های رامسر و تنکابن [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1387، صفحه 17-26]
 • نعناعیان شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس برخی از گونه‌های جنس Marrubium در ایران [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 75-83]
 • نوروزک اثر غلظت‏های مختلف مس و بر هم‏کنش آن با کینتین بر چند جنبه بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 1-10]

ه

 • هیپوگلیسمیا اثرات هیپوگلیسمیک عصاره‎های کلروفرمی، اتانلی و هیدروالکلی دانة شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در موش‎های صحرایی دیابتی شده نر بالغ [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 55-60]
 • هرمزگان بررسی سازگاری و فنولوژی گیاهان دارویی کشت شده در کلکسیون گیاهان دارویی استان هرمزگان [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 1-15]
 • همبستگی تعیین غلظت و تنوع عناصر معدنی موجود در توده‏های بومی بابونه آلمانی (Matricaria aurea L.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 11-18]