شناخت و کاربرد گیاهان دارویی (JIAMP) - فرایند پذیرش مقالات