شناخت و کاربرد گیاهان دارویی (JIAMP) - اهداف و چشم انداز