دوره و شماره: دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387) - شماره پیاپی 3، زمستان 1387، صفحه 1-56 
4. بررسی اثرات ضد میکربی عصاره حلال‏های آلی دو گونه از هپاتیک و یک گونه از خزه

صفحه 23-32

احمد مجد؛ سارا مهران‎فر؛ صدیقه مهرابیان؛ سعید شیرزادیان