نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی درزیکلائی، سمانه معرفی گیاهان دارویی شیب‌های جنوبی قلۀ توچال در شمال تهران [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 49-63]
 • آخوندی درزیکلائی، سمانه مقایسه کمی ترکیب شیمیایی اسانس گونهP.H. Davis Ballota nigra L. subsp. Anatolica جمع‌آوری شده از منطقه پل سفید مازندران [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 23-27]
 • آذری، رزو مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس و خواص ضدباکتریایی عصارهTeucrium chamaedrys L. (Lamiaceae) [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 1-10]
 • آرین منش، رضا مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس و خواص ضدباکتریایی عصارهTeucrium chamaedrys L. (Lamiaceae) [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 1-10]

ا

 • ابراهیمی، مهدی اثرات هیپوگلیسمیک عصاره‎های کلروفرمی، اتانلی و هیدروالکلی دانة شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در موش‎های صحرایی دیابتی شده نر بالغ [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 55-60]
 • ابراهیمیان، مهدیه آرایه‌شناسی عددی برخی از گونه‌های جنس دارویی مریم گلی (Salvia L. ) در ایران [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 67-74]
 • ایرانپور، یاشار بررسی اثر عصاره رزین گیاه Commiphora mukul بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد Balb/C [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 33-38]
 • اربابیان، صدیقه تاثیرتنش خشکی و برهم‌کنش آن با آسکوربات و جیبرلین بر پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L. [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 45-58]
 • اکبرزاده، محمد معرفی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی منطقه گدوک در استان مازندران [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 9-14]
 • اکبرزاده، محمد اثر عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) بر فعالیت آنزیم‎های کبدی در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 15-20]
 • الانی، فرزاد اثر شوری و پتاسیم بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 39-48]
 • امام جمعه، عباسعلی تعیین غلظت و تنوع عناصر معدنی موجود در توده‏های بومی بابونه آلمانی (Matricaria aurea L.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 11-18]
 • امین، غلامرضا اثر القایی آپوپتوز و توقف در مرحله G1 چرخه سلولی فاز تلخی‌زدایی میوه زیتون رقم زرد (Olea europaea L.) بر رده سلولی سرطان روده (SW 480) [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 17-22]

ب

 • بابای اهری، اسداله اثر اسانس‌های مختلف گیاهی بر روی Pseudomonas syringae pv. lachrymans به عنوان آفت خیار [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 17-22]
 • بخشی پور، هاجر مطالعه فلور گیاهان دارویی مناطق کوهستانی شهرسنان‎های رامسر و تنکابن [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 17-26]
 • بخشی پور، هاجر معرفی درختان و درختچه‌های دارویی شهرستان رامسر با تاکید بر خواص درمانی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 57-64]
 • بدیعی، لیلا بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه برگ‌بو (Laurus nobilis L.) در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 21-26]
 • بهار، مسیح تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه هندوانه (Citrullus vulgaris Schrad.)بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در In vitro [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 1-9]
 • بهرامی، علی محمد بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه تشنه داری (Scrophularia striata Boiss.) روی باکتری های استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا در محیط آزمایشگاهی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 33-40]
 • بهرامیان، مهناز مقایسه اثرات ضدالتهابی عصاره اتانلی و اسانس برگ گیاه نعناع (Mentha piperita L.) و دگزامتازون در موش‌های کوچک نر بالغ آزمایشگاهی [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 27-32]

پ

 • پاکزاد، ایرج بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه تشنه داری (Scrophularia striata Boiss.) روی باکتری های استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا در محیط آزمایشگاهی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 33-40]
 • پناهی میرزاحسنلو، جمیله معرفی گیاهان دارویی دامنه‌های جنوبی سبلان [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 27-36]
 • پویان، امید تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه هندوانه (Citrullus vulgaris Schrad.)بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در In vitro [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 1-9]
 • پورفرزانه، طلایه شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس برخی از گونه‌های جنس Marrubium در ایران [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 75-83]

ت

 • تجدد، گلناز بررسی خواص ضد باکتریایی اسانس و عصاره سرخس پرسیاوشL. Adiantum capillus-veneris [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 41-46]

ج

 • جباری مقدم، نیلوفر مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس و خواص ضدباکتریایی عصارهTeucrium chamaedrys L. (Lamiaceae) [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 1-10]
 • جباری مقدم، نیلوفر بررسی خواص آنتی‌اکسیدان عصاره‌های قطبی و غیر قطبی در چهار گونه از جنس L. Marrubium در شمال و شمال غرب ایران [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 37-42]
 • جنوبی، پریسا بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضد جهشی میوه نارس (غوره) و میوه رسیده انگور شاهانی (Vitis vinifera L. (Shahani grape [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 1-8]
 • جوزی، زهرا سادات مطالعه فنتیکی برخی گونه‌های جنس دارویی Achillea درایران [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 37-43]
 • جولایی، شبنم اثر ضد دردی عصاره متانولی میوه گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 61-66]
 • جوهری، حبیب اله بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L.) بر فیزیولوژی دستگاه تولید مثلی نر در موش‌های صحرایی [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 59-66]

ح

 • حیات، پریسا اثر القایی آپوپتوز و توقف در مرحله G1 چرخه سلولی فاز تلخی‌زدایی میوه زیتون رقم زرد (Olea europaea L.) بر رده سلولی سرطان روده (SW 480) [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 17-22]
 • حائری روحانی، علی اثرات ضددردی و ضدالتهابی اسانس بخش‌های هوایی گیاه آویشن(Thymus vulgaris L.) در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 43-51]
 • حائری روحانی، علی بررسی اثر اسید سیناپیک بر عدم تقارن حرکتی در موش‌های صحرائی نیمه پارکینسونی [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 24-29]
 • حمایت خواه جهرمی، وحید بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L.) بر فیزیولوژی دستگاه تولید مثلی نر در موش‌های صحرایی [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 59-66]

خ

 • خابوری، زهرا بررسی اثر عصاره الکلی گیاه درمنه کوهیArtemisia aucheri L. بر فعالیت آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 49-54]
 • خاکپور، شهرزاد بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گل‎های گیاه Humulus lupulus L.بر عفونت موضعی استافیلوکوک در قرنیه موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 15-22]
 • خاکپور، شهرزاد اثرات حفاظتی رزین گیاهCommiphora mukul از غضروف مفصل زانو در استئوارتریت تجربی [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 31-37]
 • خاکپور، شهرزاد بررسی اثر عصاره رزین گیاه Commiphora mukul بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد Balb/C [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 33-38]
 • خداکرمیان، غلام اثر اسانس‌های مختلف گیاهی بر روی Pseudomonas syringae pv. lachrymans به عنوان آفت خیار [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 17-22]
 • خنافری، آنیتا بررسی تاثیر بیولوژیک گیاه دارویی شیرپنیر (Galium verum ) بر تولید یک متابولیت میکروبی [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 51-60]

د

 • دادگر، مریم تهیه نقشه ارزیابی تناسب کیفی اراضی برای کشت گیاه دارویی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در منطقه دماوند [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 37-42]

ر

 • رجبی، فریبا اثر اسانس‌های مختلف گیاهی بر روی Pseudomonas syringae pv. lachrymans به عنوان آفت خیار [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 17-22]
 • رحیمی نژاد، محمد رضا مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس و خواص ضدباکتریایی عصارهTeucrium chamaedrys L. (Lamiaceae) [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 1-10]
 • رضایی، حلیمه تاثیرتنش خشکی و برهم‌کنش آن با آسکوربات و جیبرلین بر پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L. [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 45-58]
 • رضا زاده، دکتر شمسعلی اثر ضد دردی عصاره متانولی میوه گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 61-66]
 • روستائیان، عبدالحسین بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه اوکالیپتوس(Eucalyptus globulus Labill.)در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 21-30]
 • روستائیان، عبدالحسین مقایسه اثرات ضدالتهابی عصاره اتانلی و اسانس برگ گیاه نعناع (Mentha piperita L.) و دگزامتازون در موش‌های کوچک نر بالغ آزمایشگاهی [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 27-32]
 • روستائیان، عبدالحسین اثرات هیپوگلیسمیک عصاره‎های کلروفرمی، اتانلی و هیدروالکلی دانة شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در موش‎های صحرایی دیابتی شده نر بالغ [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 55-60]
 • روغنی، مهرداد بررسی اثر اسید سیناپیک بر عدم تقارن حرکتی در موش‌های صحرائی نیمه پارکینسونی [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 24-29]

ز

 • زارع، کبری بررسی اثر اسید سیناپیک بر عدم تقارن حرکتی در موش‌های صحرائی نیمه پارکینسونی [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 24-29]
 • زارع، مهدی بررسی اثر زمان برداشت بر میزان و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 47-56]
 • زرین قلم، دکتر جلال اثر ضد دردی عصاره متانولی میوه گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 61-66]
 • زینلی، حسین تعیین غلظت و تنوع عناصر معدنی موجود در توده‏های بومی بابونه آلمانی (Matricaria aurea L.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 11-18]

س

 • ساطعی، آرین بررسی ترکیبات و فعالیت آنتی‏اکسیدانی در میوه تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus Focke.) در طی رسیدن [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 25-35]
 • ساطعی، آرین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنلی میوه رسیده ازگیل (Mespilus germanica L.) [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 31-43]
 • سعادت، سعیده اثرات ضدجهشی و ضدسرطانی عصار ههای آبی، اتانولی و متانولی بخ شهای رویشی و زایشی گیاه مرزنگوش (Origanum vulgare L.) [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 9-12]
 • سعادتمند، سارا اثر شوری و پتاسیم بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 39-48]
 • سلطانی پور، محمد امین بررسی سازگاری و فنولوژی گیاهان دارویی کشت شده در کلکسیون گیاهان دارویی استان هرمزگان [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 1-15]
 • سلیم پور، فهیمه Dryopteris expansa: گونه جدید برای فلور سرخس‌های ایران با خواص دارویی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 53-56]
 • سلیم پور، فهیمه آرایه‌شناسی عددی برخی از گونه‌های جنس دارویی مریم گلی (Salvia L. ) در ایران [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 67-74]
 • سلیم پور، فهیمه مطالعه فنتیکی برخی گونه‌های جنس دارویی Achillea درایران [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 37-43]
 • سلیم‌پور، فهیمه شناسایی گیاهان دارویی منطقه حفاظت‌شده شش رودبار مازندران [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 39-48]
 • سلوکی، محمود تعیین غلظت و تنوع عناصر معدنی موجود در توده‏های بومی بابونه آلمانی (Matricaria aurea L.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 11-18]
 • سنندجی، سحر گیاهان دارویی و معطر منطقه سارال در استان کردستان [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 1-14]
 • سوادکوهی، فائزه معرفی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی منطقه گدوک در استان مازندران [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 9-14]
 • سوادکوهی، فائزه اثر عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) بر فعالیت آنزیم‎های کبدی در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 15-20]

ش

 • شاه محمدی، پونه تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه هندوانه (Citrullus vulgaris Schrad.)بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در In vitro [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 1-9]
 • شاه محمدی، پونه بررسی اثر عصاره الکلی گیاه درمنه کوهیArtemisia aucheri L. بر فعالیت آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 49-54]
 • شبانی، سمیه بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه اوکالیپتوس(Eucalyptus globulus Labill.)در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 21-30]
 • شیرزادیان، سعید بررسی اثرات ضد میکربی عصاره حلال‏های آلی دو گونه از هپاتیک و یک گونه از خزه [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 23-32]
 • شریفان، انوشه بررسی تاثیر بیولوژیک گیاه دارویی شیرپنیر (Galium verum ) بر تولید یک متابولیت میکروبی [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 51-60]
 • شریف‌نیا، فریبا شناسایی گیاهان دارویی منطقه حفاظت‌شده شش رودبار مازندران [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 39-48]
 • شیرمحمدی، کیانوش تهیه نقشه ارزیابی تناسب کیفی اراضی برای کشت گیاه دارویی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در منطقه دماوند [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 37-42]
 • شفیعی دستجردی، لیلا بررسی خواص آنتی‌اکسیدان عصاره‌های قطبی و غیر قطبی در چهار گونه از جنس L. Marrubium در شمال و شمال غرب ایران [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 37-42]
 • شفیعی دستجردی، لیلا شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس برخی از گونه‌های جنس Marrubium در ایران [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 75-83]

ص

 • صاحبی، سید جمال مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس و خواص ضدباکتریایی عصارهTeucrium chamaedrys L. (Lamiaceae) [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 1-10]
 • صالحی، میترا مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس و خواص ضدباکتریایی عصارهTeucrium chamaedrys L. (Lamiaceae) [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 1-10]
 • صفاری، پریسا بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضد جهشی میوه نارس (غوره) و میوه رسیده انگور شاهانی (Vitis vinifera L. (Shahani grape [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 1-8]

ع

 • عباسپور، نسیم اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه اوکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.)بر میزان سدیم و پتاسیم سرم در موش های صحرایی نر بالغ سالم و دیابتی شده [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 1-7]
 • عیدی، اکرم تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه هندوانه (Citrullus vulgaris Schrad.)بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در In vitro [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 1-9]
 • عیدی، اکرم بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه اوکالیپتوس(Eucalyptus globulus Labill.)در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 21-30]
 • عیدی، اکرم مقایسه اثرات ضدالتهابی عصاره اتانلی و اسانس برگ گیاه نعناع (Mentha piperita L.) و دگزامتازون در موش‌های کوچک نر بالغ آزمایشگاهی [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 27-32]
 • عیدی، اکرم اثرات ضددردی و ضدالتهابی اسانس بخش‌های هوایی گیاه آویشن(Thymus vulgaris L.) در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 43-51]
 • عیدی، اکرم بررسی اثر اسید سیناپیک بر عدم تقارن حرکتی در موش‌های صحرائی نیمه پارکینسونی [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 24-29]
 • عیدی، دکتر اکرم اثر ضد دردی عصاره متانولی میوه گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 61-66]
 • عیدی، مریم تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه هندوانه (Citrullus vulgaris Schrad.)بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در In vitro [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 1-9]
 • عیدی، مریم اثرات هیپوگلیسمیک عصاره‎های کلروفرمی، اتانلی و هیدروالکلی دانة شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در موش‎های صحرایی دیابتی شده نر بالغ [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 55-60]
 • عطائی جلیسه، سمیه معرفی گیاهان دارویی و معطر منطقه حفاظت شده سیاه رود رودبار در استان گیلان [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 43-50]
 • عطری، مرتضی معرفی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی منطقه گدوک در استان مازندران [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 9-14]
 • عطری، مرتضی اثر عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) بر فعالیت آنزیم‎های کبدی در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 15-20]
 • علیزاده، اردلان بررسی اثر زمان برداشت بر میزان و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 47-56]
 • علیزاده، امید بررسی اثر زمان برداشت بر میزان و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 47-56]
 • عماری، گلناز بررسی اثر زمان برداشت بر میزان و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 47-56]
 • عمیدی فضلی، فرید اثر اسانس‌های مختلف گیاهی بر روی Pseudomonas syringae pv. lachrymans به عنوان آفت خیار [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 17-22]

ف

 • فرامرزی، سیده انسیه تهیه نقشه ارزیابی تناسب کیفی اراضی برای کشت گیاه دارویی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در منطقه دماوند [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 37-42]
 • فرجی جلالی، هانیه بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی عصاره متانولی گیاه نسترن وحشی (Rosa canina L.) [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 23-29]
 • فرهادی، مونا اثر القایی آپوپتوز و توقف در مرحله G1 چرخه سلولی فاز تلخی‌زدایی میوه زیتون رقم زرد (Olea europaea L.) بر رده سلولی سرطان روده (SW 480) [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 17-22]
 • فلاح، فخری شناسایی گیاهان دارویی منطقه حفاظت‌شده شش رودبار مازندران [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 39-48]
 • فلاحیان، محمدرضا بررسی تاثیر بیولوژیک گیاه دارویی شیرپنیر (Galium verum ) بر تولید یک متابولیت میکروبی [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 51-60]
 • فهیمی، حمید اثر شوری و پتاسیم بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 39-48]

ق

 • قربانلی، مه لقا اثر غلظت‏های مختلف مس و بر هم‏کنش آن با کینتین بر چند جنبه بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 1-10]
 • قربانلی، مه لقا بررسی ترکیبات و فعالیت آنتی‏اکسیدانی در میوه تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus Focke.) در طی رسیدن [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 25-35]
 • قربانلی، مه لقا فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنلی میوه رسیده ازگیل (Mespilus germanica L.) [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 31-43]
 • قربانلی، مه لقا تاثیرتنش خشکی و برهم‌کنش آن با آسکوربات و جیبرلین بر پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L. [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 45-58]
 • قهرمانی نژاد، فرخ معرفی گیاهان دارویی و معطر منطقه حفاظت شده سیاه رود رودبار در استان گیلان [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 43-50]

ک

 • کارگر، حسین بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L.) بر فیزیولوژی دستگاه تولید مثلی نر در موش‌های صحرایی [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 59-66]

گ

 • گراوندی، مهدی اثر شوری و پتاسیم بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 39-48]
 • گیویان راد، محمدهادی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه اوکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.)بر میزان سدیم و پتاسیم سرم در موش های صحرایی نر بالغ سالم و دیابتی شده [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 1-7]

ل

 • لیوانی، فصیحه بررسی ترکیبات و فعالیت آنتی‏اکسیدانی در میوه تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus Focke.) در طی رسیدن [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 25-35]
 • لیوانی، فصیحه فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنلی میوه رسیده ازگیل (Mespilus germanica L.) [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 31-43]

م

 • مازوجی، علی معرفی گیاهان دارویی شیب‌های جنوبی قلۀ توچال در شمال تهران [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 49-63]
 • مازوجی، علی مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس و خواص ضدباکتریایی عصارهTeucrium chamaedrys L. (Lamiaceae) [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 1-10]
 • مازوجی، علی بررسی خواص آنتی‌اکسیدان عصاره‌های قطبی و غیر قطبی در چهار گونه از جنس L. Marrubium در شمال و شمال غرب ایران [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 37-42]
 • مازوجی، علی Dryopteris expansa: گونه جدید برای فلور سرخس‌های ایران با خواص دارویی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 53-56]
 • مازوجی، علی شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس برخی از گونه‌های جنس Marrubium در ایران [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 75-83]
 • مازوجی، علی مقایسه کمی ترکیب شیمیایی اسانس گونهP.H. Davis Ballota nigra L. subsp. Anatolica جمع‌آوری شده از منطقه پل سفید مازندران [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 23-27]
 • مازوجی، علی مطالعه فنتیکی برخی گونه‌های جنس دارویی Achillea درایران [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 37-43]
 • مجد، احمد بررسی اثرات ضد میکربی عصاره حلال‏های آلی دو گونه از هپاتیک و یک گونه از خزه [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 23-32]
 • مجد، احمد بررسی خواص ضد باکتریایی اسانس و عصاره سرخس پرسیاوشL. Adiantum capillus-veneris [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 41-46]
 • مجد، احمد اثرات ضدجهشی و ضدسرطانی عصار ههای آبی، اتانولی و متانولی بخ شهای رویشی و زایشی گیاه مرزنگوش (Origanum vulgare L.) [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 9-12]
 • مجد، احمد بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی عصاره متانولی گیاه نسترن وحشی (Rosa canina L.) [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 23-29]
 • مجد، احمد اثر شوری و پتاسیم بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 39-48]
 • مجد، احمد بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضد جهشی میوه نارس (غوره) و میوه رسیده انگور شاهانی (Vitis vinifera L. (Shahani grape [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 1-8]
 • مجروحی، علی اصغر بررسی ترکیب‏های شیمیایی روغن اسانس سرشاخه‏های هوایی گیاه Stenotaenia nudicaulis Boiss [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 19-248]
 • مجروحی، علی اصغر بررسی سازگاری و فنولوژی گیاهان دارویی کشت شده در کلکسیون گیاهان دارویی استان هرمزگان [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 1-15]
 • مجروحی، علی اصغر استخراج و شناسایی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ و ساقه گیاه پونه کوهی (Mentha Mozaffarianii Jamzad) [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 29-35]
 • محمودزاده، افشین مقایسه کمی ترکیب شیمیایی اسانس گونهP.H. Davis Ballota nigra L. subsp. Anatolica جمع‌آوری شده از منطقه پل سفید مازندران [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 23-27]
 • میرسعیدقاضی، شیما سادات اثر غلظت‏های مختلف مس و بر هم‏کنش آن با کینتین بر چند جنبه بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 1-10]
 • مساوات جهرمی، سید مجتبی بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L.) بر فیزیولوژی دستگاه تولید مثلی نر در موش‌های صحرایی [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 59-66]
 • مظفریان، ولی اله گیاهان دارویی و معطر منطقه سارال در استان کردستان [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 1-14]
 • مظفری کرمانی، رضا اثرات حفاظتی رزین گیاهCommiphora mukul از غضروف مفصل زانو در استئوارتریت تجربی [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 31-37]
 • میقانی، فریبا اثر غلظت‏های مختلف مس و بر هم‏کنش آن با کینتین بر چند جنبه بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 1-10]
 • ملکی، عباس بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه تشنه داری (Scrophularia striata Boiss.) روی باکتری های استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا در محیط آزمایشگاهی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 33-40]
 • مهدیخانی، هادی تعیین غلظت و تنوع عناصر معدنی موجود در توده‏های بومی بابونه آلمانی (Matricaria aurea L.) [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 11-18]
 • مهرابیان، صدیقه بررسی اثرات ضد میکربی عصاره حلال‏های آلی دو گونه از هپاتیک و یک گونه از خزه [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 23-32]
 • مهرابیان، صدیقه اثرات ضدجهشی و ضدسرطانی عصار ههای آبی، اتانولی و متانولی بخ شهای رویشی و زایشی گیاه مرزنگوش (Origanum vulgare L.) [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 9-12]
 • مهرابیان، صدیقه بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی عصاره متانولی گیاه نسترن وحشی (Rosa canina L.) [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 23-29]
 • مهرابیان، صدیقه بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضد جهشی میوه نارس (غوره) و میوه رسیده انگور شاهانی (Vitis vinifera L. (Shahani grape [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 1-8]
 • مهران‎فر، سارا بررسی اثرات ضد میکربی عصاره حلال‏های آلی دو گونه از هپاتیک و یک گونه از خزه [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 23-32]

ن

 • نبیونی، فاطمه بررسی اثر عصاره الکلی گیاه درمنه کوهیArtemisia aucheri L. بر فعالیت آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 49-54]
 • نجفی، عبدالحمید بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گل‎های گیاه Humulus lupulus L.بر عفونت موضعی استافیلوکوک در قرنیه موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 15-22]
 • نژاد ستاری، طاهر بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی عصاره متانولی گیاه نسترن وحشی (Rosa canina L.) [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 23-29]
 • نصابی، اعظم اثرات ضددردی و ضدالتهابی اسانس بخش‌های هوایی گیاه آویشن(Thymus vulgaris L.) در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 43-51]
 • نظری، محمدرضا بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه تشنه داری (Scrophularia striata Boiss.) روی باکتری های استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا در محیط آزمایشگاهی [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 33-40]
 • نظیفی، اصغر معرفی گیاهان دارویی دامنه‌های جنوبی سبلان [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 27-36]

و

 • ولی زاده ناوی، فتح الله Dryopteris expansa: گونه جدید برای فلور سرخس‌های ایران با خواص دارویی [دوره 2، 1(پیاپی 5 تابستان 1388)، 1388، صفحه 53-56]

ه

 • هادی‎پور جهرمی، مهسا بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گل‎های گیاه Humulus lupulus L.بر عفونت موضعی استافیلوکوک در قرنیه موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C [دوره 1، 3(پیاپی3 زمستان 1387)، 1387، صفحه 15-22]
 • هادی پور جهرمی، مهسا اثرات حفاظتی رزین گیاهCommiphora mukul از غضروف مفصل زانو در استئوارتریت تجربی [دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز 1387)، 1387، صفحه 31-37]
 • هادی‌پور جهرمی، مهسا بررسی اثر عصاره رزین گیاه Commiphora mukul بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد Balb/C [دوره 1، 1 (پیاپی 1 تابستان 1387)، 1387، صفحه 33-38]
 • هروز نام، بهنام بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L.) بر فیزیولوژی دستگاه تولید مثلی نر در موش‌های صحرایی [دوره 2، 2 (پیاپی 6 پاییز1388)، 1388، صفحه 59-66]

ی

 • یگانه، مهسا بررسی تاثیر بیولوژیک گیاه دارویی شیرپنیر (Galium verum ) بر تولید یک متابولیت میکروبی [دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، 1388، صفحه 51-60]
 • یوسفیان، سمیرا اثر القایی آپوپتوز و توقف در مرحله G1 چرخه سلولی فاز تلخی‌زدایی میوه زیتون رقم زرد (Olea europaea L.) بر رده سلولی سرطان روده (SW 480) [دوره 2، 3(پیاپی7 زمستان 1388)، 1388، صفحه 17-22]