بررسی اثر عصاره الکلی گیاه درمنه کوهیArtemisia aucheri L. بر فعالیت آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

بسیاری از گیاهان دارویی جهت درمان بیماری دیابت توصیه شده‌اند. جنس درمنه از نظر ویژگی‌های گیاه‌شناسی و خصوصیات دارویی، همواره مورد توجه بوده و در طب سنتی برای درمان بیماری‌های مختلفی استفاده می‌شود. در تحقیق حاضر، اثر ضددیابتی عصاره الکلی (50، 100، 200 و 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن) بخش‌های هوایی گیاه Artemisia aucheri L. در موش‌های صحرایی سالم و دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت. تیمار خوراکی عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه
 Artemisia aucheri L. به مدت 14 روز، موجب کاهش معنی‌داری بر سطح آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز در موش‌های دیابتی و نه حیوانات سالم می‌گردد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گیاه مورد مطالعه، دارای اثرات ضددیابتی در حیوانات است و می‌تواند جهت مقاصد درمانی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها