اثر شوری و پتاسیم بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

در این پژوهش اثر تیمارهای مختلف NaCl و KCl بر تغییرات کمی و کیفی اسانس ریحان در شرایط گلخانه با استفاده از دستگاه‌های  GCوGC-MS مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. تعداد 14 ترکیب شناسایی شد که در میان آن‌ها  Methyl chavicol (9/30 درصد)،  E-citral(1/18 درصد)، citralZ-.(4/13 درصد)،Trans-caryophyllene (1/9 درصد) و α-humulene (2/6 درصد) بیشترین میزان را در نمونه شاهد به خود اختصاص دادند. دو تیمار خاکg NaCl/kg  2/0 و تیمار خاک kg/ KClg 6/0 + NaClg 3/0 به ترتیب بیشترین (38 درصد) و کمترین (58/4 درصد) میزان Methyl chavicol را به خود اختصاص دادند. بیشترین درصد ترکیبات  E-citral(1/18 درصد) و citralZ- (4/13 درصد) مربوط به نمونه شاهد و کمترین درصد مربوط به اسانس در تیمار خاک kg/ KClg 6/0 + NaClg 3/0 به ترتیب (47/6 درصد) و(1/5 درصد) بود. ترکیب Trans-caryophyllene، در اسانس تیمار خاک kg/ KClg 6/0 + NaClg 3/0، بیشترین (34/16 درصد) و در تیمار (خاک KCl/kg  0.2g) کمترین درصد (9/8 درصد) اندازه‌گیری شد. بیشترین و کمترین درصد ترکیب α-humulene به ترتیب مربوط به تیمار (خاک kg/ KCl 0.6g + NaCl 0.3g) (87/10 درصد) و تیمار (خاک KCl/kg  0.6g (47/7 درصد) است.

کلیدواژه‌ها