آرایه‌شناسی عددی برخی از گونه‌های جنس دارویی مریم گلی (Salvia L. ) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

Salviaیکی از بزرگ‌ترین جنس‌های تیره نعناعیان (Lamiaceae) و از گیاهان دارویی مهم این تیره است. طبق منابع موجود، بین گونه‌های این جنس شباهت‌های ریخت‌شناسی فراوانی به ویژه از نظر خصوصیات براکته، انواع کرک ساقه و صفات مربوط به کاسه وجام گل دیده می‌شود. به منظور مطالعه قرابت فنتیکی برخی گونه‌های این جنس، تاکسونومی عددی با استفاده از 51 صفت ریخت‌شناسی در 15 گونه
انجام شد. تجزیه خوشه‌ای به روش Average Linkage دو گروه اصلی را مشخص نمود. گونه
Salvia splendenseخوشه مجزایی را تشکیل داد.خوشه دوم، به دو زیر خوشه اصلی تقسیم شد که در این میان، گونه S. verticillata با تیپ پرچم C، قرابت نزدیکی به گونه‌های گروه E شامل
S. hypoleuca،S. limbata ، S. sclarea ،S. xanthocheilaوS. atropatana نشان می‌دهد. نتایج حاصل از آنالیز عددی صفات ریخت شناسی، قرارگیری گونه‌های فوق را در گروه E و قرابت گونه‌های گروه D با گروه E را کاملا تایید می‌نماید. کرک دمبرگ و برگ، غدد ترشحی کاسه و جام گل، شکل رابط پرچمی و نیز صفات کاسه گل، از متغیرترین صفات در تفکیک گونه‌ها به شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها