بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L.) بر فیزیولوژی دستگاه تولید مثلی نر در موش‌های صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

از سالیان دراز، خاصیت حیات بخش گیاهان دارویی، از جمله گیاه اکالیپتوس مورد توجه دانشمندان بوده است. این گیاه دارای ترکیباتی شامل سینئول، ترپن‌ها، فلاونوییدها، آلدییدها، سزکوئی‌ترپن، کینوتانن، کاتشین، املاح و ویتامین‌ها است. در ارتباط با اثر این گیاه بر اسپرماتوژنز و دستگاه تولید مثلی، تحقیقات اندکی انجام شده است. در تحقیق حاضر، عصاره هیدروالکلی برگ گیاه اکالیپتوس با غلظت‌های 200، 400 و 800 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن، بر روند اسپرماتوژنز در 40 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با میانگین وزن 250- 200 گرم و سن 90- 80 روز، در پنج گروه هشت‌تایی مورد بررسی قرار گرفته است. گروه‌های تیمار، 28 روز به صورت گاواژ، عصاره با غلظت‌های مذکور دریافت کردند. موش‌های شاهد، محلول آب مقطر، به صورت گاواژ و موش‌های کنترل، آب و غذای معمولی دریافت کردند. پس از آخرین تجویز دارو، حیوانات، توزین، بیهوش و از قلب آن‌ها خون‌گیری شد. غلظت هورمون‌های LH، FSH و تستوسترون به روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد تعداد سلول‌های بینابینی، اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید و اسپرم و غلظت هورمون تستوسترون، افزایش، ولی غلظت هورمون FSH کاهش معنی‌داری نشان داد. اختلاف معنی‌داری در غلظت هورمون LH و تعداد سلول‌های سرتولی مشاهده نگردید. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که عصاره برگ اکالیپتوس ممکن است تکثیر سلول‌های جنسی در لوله‌های منی‌ساز موش‌های صحرایی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها