تاثیرتنش خشکی و برهم‌کنش آن با آسکوربات و جیبرلین بر پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

تنش خشکی باعث خسارات اکسیداتیو در سلول گیاهی می‌شود. آسکوربات به عنوان یک آنتی‌اکسیدان و جیبرلین به عنوان یک هورمون می‌توانند تاثیر تنش خشکی در گیاه را کاهش دهند. در این پژوهش، اثر تنش خشکی و برهم‌کنش آن با آسکوربات و جیبرلین بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو(Dracocephalum moldavica L.)در شرایط گلدانی ودر فضای آزاد با چهار تکرار صورت گرفت. فاکتورهای اصلی، اعمال سه سطح تنش ( FC , 2/3FC , 1/3FC ) و استفاده از هورمون جیبرلین و آسکوربات، فاکتورهای فرعی بودند. تاثیر تنش خشکی و برهم‌کنش آن با آسکوربات و جیبرلین بر پارامترهای رشد (طول ریشه و اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، سطح برگی و تعداد برگ)، میزان کلروفیل‌های a وb و کاروتنوئیدها (گزانتوفیل وβ-کاروتن) مورد سنجش قرارگرفت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که وزن تر و خشک اندام هوایی، سطح برگی و کلروفیل‌هایa و b بخش‌هایی است که تحت تنش شدید (1/3 ظرفیت زراعی)، کاهش معنی‌داری پیدا می‌کنند. استفاده از آسکوربات و جیبرلین در شرایط تنش خشکی، بر صفات فوق، اثر مثبت ومعنی‌دار داشته و اثرات تنش را کاهش می‌دهد. میزان β - کاروتن و گزانتوفیل در شرایط تنش ملایم (2/3 ظرفیت زراعی) افزایش چشمگیر پیدا می‌کنند تا اثرات تنش را کاهش دهند، ولی با افزایش تنش، میزان آن‌ها نیز کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها