معرفی درختان و درختچه‌های دارویی شهرستان رامسر با تاکید بر خواص درمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مسئول مکاتبات

چکیده

استان مازندران به واسطه برخورداری از آب و هوای خزری، دارای حدود 3000 گونه گیاهی است که در منابع علمی و فرهنگ گیاه درمانی و طب سنتی، برای حدود 430 گونه از گیاهان بومی این مناطق، خواص دارویی ذکر شده است. این بررسی به منظور شناسایی و مطالعه وﯾﮋگی‌های ریختی، اکولوﮊیکی و دارویی درختان و درختچه‌های شهرستان رامسر و همچنین کاربرد آن‌ها در طب، طی سال های 1388-1386 صورت گرفته است. نتایج نشان داد که 51 گونه درخت و درختچه دارویی بومی در این نواحی وجود دارد. گونه‌ها متعلق به 27 تیره بودند که به ترتیب 50 درصد فرم رویشی درختی و 50 درصد دیگر، فرم رویشی درختچه‌ای داشتند. تیره‌های عمده، شامل گل سرخ (Rosaceae) با 13 گونه، نارون (Ulmaceae) با 4 گونه، توس (Betulaceae) با 3 گونه و راش (Fagaceae) با 3 گونه بودند. شرایط اقلیمی مساعد برای رشد گیاهان، باعث شده که این منطقه از تنوع گیاهان دارویی بالایی برخوردار باشد، به طوری که گیاهان مربوطه در بخش‌های مختلف منطقه پراکنش دارند.
 

کلیدواژه‌ها