Dryopteris expansa: گونه جدید برای فلور سرخس‌های ایران با خواص دارویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

گونه (C.PresL.) Fraser- Jenkins & JermyDryopteris expansa برای فلور سرخس های ایران از جنگل‌های پیسه سون، در جاده اسالم به خلخال در منطقه فیتوجغرافیایی هیرکانین گزارش می‌شود. مهم‌ترین صفت ریخت شناسی متمایزکننده این گونه،‌ وجود راکیس و دمبرگ سفید رنگ،‌ پهنک سه بار شانه‌ای، برگچه‌های مستطیلی، فلس‌هایی با نوار تیره‌تر در بخش میانی است. گونه Dryopteris expansa مشابه گونه  (Hoffm.) A. GrayD. dillatataاست. برگ‌های D. expansaسبز بسیار تیره ولی،
 D. dillatataسبز نسبتاً روشن است. لبه‌های شانک (برگچه) در D. dillatata به صورت برگشته به سمت داخل بوده و در D. expansa چنین نیست.
 

کلیدواژه‌ها