اثرات ضددردی و ضدالتهابی اسانس بخش‌های هوایی گیاه آویشن(Thymus vulgaris L.) در موش کوچک آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

گیاه آویشن (Thymus vulgaris L.) از تیره نعناع، بصورت وسیعی در طب سنتی با اثرات ضدسرفه، خلط‌آور، مسهل، ضداسپاسم، دفع کننده کرم و مدر، کاربرد دارد. از آن‌جایی‌که استفاده از گیاه آویشن جهت تسکین درد توصیه می‌شود، در تحقیق حاضر، بررسی اثرات ضددردی و ضدالتهابی اسانس آویشن در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI مورد ارزیابی قرار گرفت.فعالیت ضددردی، با استفاده از آزمون فرمالین و اسید استیک، ارزیابی گردید.اثر اسانس بر التهاب حاد،به وسیله ادم گوش القا شده توسط زایلن در موش‌های کوچک آزمایشگاهی، مورد مطالعه قرار گرفت.اسانس آویشن، در غلظت‌های1، 5 و 10 میلی‌لیتر بر کیلوگرم وزن بدن،به صورت درون صفاقی تزریق شد.گروه‌های شاهد، روغن آفتاب‌گردان(حلال اسانس) دریافت نمودند.گروه‌های کنترل، هیچ گونه تیماری دریافت نکردند. نتایج نشان داد که اسانس بخش‌های هوایی گیاه آویشن،سبب کاهش پاسخ به درد در هر دو فاز درد القا شده در آزمون فرمالین می‌گردند. همچنین اسانس در برابر انقباضات شکمی القا شده توسط اسید استیک، فعالیت ضددردی نشان می‌دهد. در آزمون ادم گوش، اسانس گیاه آویشن، فعالیت ضد التهابی معنی‌داری نشان داد. داده‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که برگ‌های گیاه آویشن بر موش‌های کوچک آزمایشگاهی، اثرات ضد دردی و ضد التهابی دارد و در خدمات درمانی آینده این گیاه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها