تهیه نقشه ارزیابی تناسب کیفی اراضی برای کشت گیاه دارویی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در منطقه دماوند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

ارزیابی تناسب اراضی، تعیین استعداد تولید اراضی برای استفاده‏های ویژه و از پیش تعیین شده است. برنامه‏ریزی برای استفاده بهینه از اراضی موجب می‏شود تا ضمن حداکثر بهره‏وری از زمین، منابع طبیعی برای استفاده آیندگان نیز محفوظ بماند. هدف از این تحقیق، ارزیابی تناسب کیفی واحدهای اراضی موجود در منطقه دماوند واقع در شمال شرق استان تهران برای کشت لوبیا بود. وسعت کل اراضی مطالعه شده، 20 هزار هکتار است که به هشت سری تفکیک شده است. مراحل انجام این آزمایش، جمع‏آوری اطلاعات اقلیمی و خاک شناسی منطقه با توجه به گیاه مورد نظر و تهیه نقشه ارزیابی خاک با استفاده از نرم افزار GIS و ارزیابی تناسب اراضی برای لوبیا در منطقه بوده است. مبنای ارزیابی اراضی، چارچوب فائو و روش پیشنهادی سایز بود. مطالعات ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت لوبیا به روش پارامتریک(ریشه دوم، استوری) انجام شده است. عمده‏ترین عامل محدودیت در منطقه، در صد کربنات کلسیم و سنگ‏ریزه، ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها