بررسی ترکیب‏های شیمیایی روغن اسانس سرشاخه‏های هوایی گیاه Stenotaenia nudicaulis Boiss

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مسئول مکاتبات

چکیده

Stenotaeni. nudicaulis Boiss.گیاهی است علفی و پایا، متعلق به تیره چتریان که در شمال و شمال غربی ایران رشد می کند. بخش‏های هوایی گیاه مورد نظر، از جاده بین تبریز و اهر واقع در استان آذربایجان شرقی جمع‏آوری گردید و پس از خشک شدن در سایه، جهت اسانس‏گیری با آب (Hydrodistillation) مورد استفاده قرار گرفت. بازده اسانس 3/0 درصد (w/w) بود. اسانس به دست آمده از این گیاه به وسیله دستگاه‏های GC و GC-MS آنالیز گردید. 45 ترکیب در روغن اسانسی این گیاه شناسایی گردید.β-sesquiphellandren ،hexyl butyrate و patcouli alcohol از ترکیب‏های شاخص اسانس این گیاه هستند.

کلیدواژه‌ها