تعیین غلظت و تنوع عناصر معدنی موجود در توده‏های بومی بابونه آلمانی (Matricaria aurea L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

به منظور ارزیابی غلظت عناصر معدنی موجود در گل بابونه، بذور 9 توده بومی جمع‏آوری شده از نقاط مختلف کشور در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان در سال زراعی 1384 به صورت کشت پاییزه تحت شرایط یکسان کشت شدند. گل‏های نمونه‏های کشت شده در مرحله گل‏دهی، جمع‏آوری و صفات درصد ماده خشک، درصد خاکستر، درصد ماده آلی، عناصر مس، روی، آهن، منگنز، نیتروژن و فسفر، اندازه‏گیری شدند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه خوشه‏ای، نمونه‏های مورد مطالعه به چهار گروه تقسیم شدند. مقایسه میانگین گروه‏های حاصل از تجزیه خوشه‏ای نشان داد که اختلاف معنی‏داری بین گروه‏ها برای صفات درصد ماده خشک، نیتروژن، روی و فسفر وجود دارد و برای سایر صفات بین گروه‏ها اختلاف معنی‏داری وجود نداشت. همبستگی روی با منگنز، منفی و بسیار معنی‏دار و درصد ماده آلی با فسفر، منفی و معنی‏دار بود. در حالی‏که درصد ماده خشک با منگنز و روی، همبستگی مثبت و معنی‏داری داشت. همچنین نتایج نشان داد که بین توده‏های مورد مطالعه، تنوع مناسبی از نظر عناصر معدنی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها