اثر ضد دردی عصاره متانولی میوه گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 ندارد

چکیده

زرشک (Berberis vulgaris L.) گیاهی شناخته شده در طب سنتی ایران است که میوه آن به عنوان یک ماده تسکین‌دهنده درد معرفی شده است. در تحقیق حاضر، اثر ضد دردی عصاره متانولی میوه زرشک در موش‌های نر بالغ نژاد NMRI مورد بررسی و فعالیت ضد دردی عصاره میوه زرشک  توسط آزمون اسید استیک و آزمون فرمالین مورد ارزیابی قرارگرفت. در این تحقیق، عصاره میوه زرشک، هر دو فاز اولیه و ثانویه درد القاء شده توسط آزمون فرمالین را کاهش داده و فعالیت ضد دردی علیه انقباضات شکمی القاء شده توسط اسید استیک نشان داد. براساس نتایج حاضر می‌توان چنین مطرح  نمود که عصاره میوه زرشک دارای خصوصیات ضد دردی است و اثرات ضد دردی عصاره احتمالا به واسطه مکانیسم‌های محیطی و مرکزی، میانجی‌گری می‌شود
 

کلیدواژه‌ها