بررسی تاثیر بیولوژیک گیاه دارویی شیرپنیر (Galium verum ) بر تولید یک متابولیت میکروبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 ندارد

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر زیستی شیرپنیر (Galium verum L.) بر روی تولید انتروسین توسط انتروکوک می‎باشد. پس از کشت انتروکوک ها با مشخصه 1393  PTCC و 11700 ATCC در محیط کشت BHI agarو سانتریفیوژ و جداسازی توده میکروبی، ترکیب ضدباکتری آن توسط روش دیالیز خالص سازی شد و به وسیله الکتروفورزSDS-PAGE، وزن مولکولی آن تخمین زده شد. میزان انتروسین تولید شده توسط روش لوری تعیین شد. اثر ضدباکتری انتروسین حاصل بر باکتری‎های شاخص گرم مثبت و گرم منفی به روش چاهک مورد بررسی قرار گرفت. سپس به منظور ارزیابی تاثیر بیولوژیک گیاهGalium verum  بر روی تولید انتروسین، عصاره حاصله از گلبرگ‎های گیاه به نسبت 50:50 با سوسپانسیون تهیه شده از باکتری با میزان جذب نور یک ترکیب شد و تمامی مراحل، مجدداٌ تکرار گردید. نتایج حاصل از این تحقیق ثابت نمود که وزن مولکولی  ترکیب استخراج شده 45 کیلودالتون، مشابه با وزن مولکولی انتروسین است. واحد فعالیت، فعالیت کل، فعالیت اختصاصی این ترکیب پس از دیالیز افزایش یافت. واحد فعالیت، فعالیت کل، فعالیت اختصاصی و غلظت پروتئین در نمونه‎های حاوی عصارهGalium verum  بیشتر از نمونه‎های شاهد ( نمونه‎های حاوی انتروسین و فاقدGalium verum  بود. با توجه به نتایج به دست آمده از این گیاهGalium verum  می‎تواند بر روی میزان تولید انتروسین تاثیر سینرژیسمی داشته باشد

کلیدواژه‌ها