مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس و خواص ضدباکتریایی عصارهTeucrium chamaedrys L. (Lamiaceae)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات:

2 ندارد

3 مسئول مکاتبات

چکیده

جنس مریم نخودی بوته‌ای (Teucrium L.) از تیره نعناعیان (Lamiaceae) دارای 200 گونه در سراسر جهان است. در کشور ایران 12 گونه از این جنس گزارش شده است که سه گونه آن بومی هستند. گونهchamaedrys  Teucrium در طب سنتی به عنوان گیاه دارویی استفاده می‌شود. هدف از این تحقیق، بررسی ترکیب شیمیایی و خواص آنتی‌باکتریال اسانس یک جمعیت گونه T. chamaedrys است. در این تحقیق، بخش‌های هوایی گونه T. chamaedrys از فیروزکوه به پل سفید، جمع‌آوری و پس از خشک کردن در سایه، به روش تقطیر با آب، اسانس‌گیری و توسط روش‌های GC و GC/MS اجزای آن شناسایی شد. در گونه T. chamaedrys، ترکیبات trans-b-Farnesene (47/9 درصد)، trans-Caryophyllene (9 درصد) و d-cardinene (5/7 درصد) بالاترین فراوانی را به خود اختصاص می‌دهند. در این مطالعه، اثر ضد ‌باکتری، گونه T. chamaedrys روی باکتری‌های گرم مثبت استافیلوکوکوس ارئوس و استرپتوکوک موتانس باکتری‌های گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا و سالمونلا تیفی مورد بررسی گرفت. به طور کلی، اثر ضد‌باکتری گونه مذکور بر باکتری‌های گرم مثبت، بیش از باکتری‌های گرم منفی است و همچنین با افزایش غلظت عصاره متانولی، اثر ضدباکتریایی آن افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها