معرفی گیاهان دارویی شیب‌های جنوبی قلۀ توچال در شمال تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

منطقه مورد مطالعه، در حوزه آبخیز رودخانه‌های جعفر آباد و درکه قرار دارد و به‌طور کلی قسمتی از البرز مرکزی در محدودۀ شمال تهران است. مطالعه فلور منطقه حاکی از وجود 60 تیرۀ گیاهی، 260 جنس و حدود 404 گونه است که از این تعداد، 160 گونه متعلق به 45 تیره، دارای خواص دارویی هستند. تیره‌های گیاهی بقولات (Fabaceae) با 20 گونه، نعناعیان (Lamiaceae) با 20 گونه، آفتاب‌گردان( (Asteraceae با 17 گونه، گل سرخ (Rosaceae) با 11 گونه، شب‌بو (Brassicaceae) با 9 گونه و چتریان (Apiaceae) با 7 گونه، بیشترین گونه‌های گیاهان دارویی را در منطقه مورد مطالعه به خود اختصاص می‌دهند. جنس L.Astragalus با 10 گونه و جنس Euphorbia L. با 5 گونه، دارای بیشترین گونه گیاهان دارویی‌اند.

کلیدواژه‌ها