بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه برگ‌بو (Laurus nobilis L.) در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مسؤول مکاتبات

چکیده

برگ گیاه برگ‌بو ( .Laurus nobilis L) به دلیل اثرات دیورتیک، ضد رماتیسم و ضد تشنج در طب سنتی کاربرد دارد. با در نظر گرفتن عوارض جانبی داروهای صناعی، توجه محققین به سوی استفاده از داروهای گیاهی جلب گردیده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات ضددردی برگ گیاه برگ‌بو در موش‌‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ است. در این پژوهش، اثرات ضددردی عصاره اتانلی برگ گیاه برگ‌بو بر موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ ارزیابی گردید. فعالیت ضد دردی با استفاده از تست فرمالین مورد ارزیابی قرار گرفت. عصاره اتانلی به صورت درون صفاقی تزریق شد. گروه‌های کنترل، سرم فیزیولوژیک به عنوان حلال دریافت نمودند. نتایج نشان داد که عصاره اتانلی فاز اولیه و ثانویه درد را در تست فرمالین کاهش می‌دهد. داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که برگ گیاه برگ‌بو، اثرات ضددردی بر موش‌های کوچک آزمایشگاهی دارد و گیاه بایستی در درمان‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها