اثر عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (subsp. iranicum Allium ampeloprasum L.) بر فعالیت آنزیم‎های کبدی در موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات:

چکیده

در پژوهش حاضر، اثر عصارة اتانلی برگ ترة کوهی (Allium ampeloprasum L. subsp. iranicum) بر سطح آنزیم‎های آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز سرم موش‎های کوچک آزمایشگاهی سالم و دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت. حیوانات توسط تزریق درون‎صفاقی استرپتوزوتوسین ( mg/kg, i.p.175 ) دیابتی شدند. عصارة اتانلی گیاه در غلظت‎های 100، 150، 200، 250، 300 و 400 میلی‎گرم بر کیلوگرم وزن بدن به‎مدت 16 روز به‎روش درون‎صفاقی تیمار شدند. نمونه‎های خون از قلب حیوانات بعد از 16 روز جمع‎آوری گردید. گروه‎های کنترل سالم و دیابتی، توسط سالین به‎عنوان حلال عصاره‎ها تیمار شدند. سطح آنزیم‎های آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز سرم توسط کیت اندازه‌گیری شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان آنزیم‎های فوق به دلیل آسیب بافت کبدی به صورت معنی‎داری در سرم حیوانات دیابتی افزایش می‎یابد و تیمار عصارة اتانلی برگ تره کوهی در حیوانات دیابتی، موجب کاهش معنی‎داری در سطح آنزیم‎های فوق در مقایسه با حیوانات کنترل دیابتی می‎گردد، ولی بر حیوانات سالم، تاثیر معنی‎داری ندارد. در نتیجه، این گیاه به دلیل مهار آسیب کبدی ناشی از دیابت، به عنوان داروی ضد دیابتی پیشنهاد می‎گردد. هرچند جزییات مکانیسم عمل این گیاه ناشناخته است و مطالعات بیوشیمیایی و فارماکولوژیکی بیشتری جهت تایید اثرات آن مورد نیاز است. 

کلیدواژه‌ها