اثرات حفاظتی رزین گیاهCommiphora mukul از غضروف مفصل زانو در استئوارتریت تجربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

عصاره رزین گوگول به علت دارا بودن مواد آنت ی اکسیدان و خاصیت ضدالتهابی و همچنین اثرات کاهنده
کلسترول، از مقبولیت زیادی برخوردار است، اما تا کنون هیچ مطالعه هیستوپاتولوژیک در حیوانات جهت
بررسی اثرات آن در جلوگیری از تخریب غضروف مفصلی و یا ترمیم آن انجام نشده است . لذا بررسی در این
زمینه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، اثرات عصاره رزین گوکول بر استئوآرتریت تجربی مورد
بررسی قرار گرفت . جهت ایجاد استئوارتریت از تزریق تک دوز داخل مفصلی منویدواستات در م ف صل زانوی
موش صحرایی نر استفاده شده است . در این پژوهش، اثرات عصاره رزین گوکول بر استئوآرتریت تجربی
مورد بررسی قرار گرفت . جهت ایجاد استئوارتریت از تزریق تک دوز داخل مفصلی منویدواستات در مفصل
زانوی موش صحرایی نر استفاده شده است . ابتدا تغییرات هیستوپاتولوژیک استخوان زیرغضروف و غضروف
زانوی موش صحرایی 14 روز بعد از تزریق 1 میلی گرم در 50 میکرولیتر از داروی منویدواستات مورد بررسی قرار گرفته و سپس اثرات تجویز خوراکی عصاره گوگول با دوزهای 45،30،15 میلی گرم بر کیلوگرم وزن
بدن درگروه های مختلف تیمار شد و تغییرات ه یستوپاتولوژیک در مفاصل زانو مورد بررسی میکروسکوپی
قرار گرفت . مراحل اولیه استئوآرتریت از نظر پاتولوژیک شامل مناطقی از دژنراسیون و نکروز کندروسی ت ها
است که گاهی اوقات تمامی ضخامت غضروف مفصل را درگیر م ی سازد . تغییرات استخوان زیرغضروف و
پروتئوگلیکان شامل کلاپ س ترابکول های استخوانی، فیبروز، نکروز و پرولیفراسیون سینوویوم اس ت . تجویز
عصاره رزین گوگول در گرو ه های مختلف موش صحرایی به صورت وابسته به دوز، مانع از اثرات منویدواستا ت
در ایجاد استئوآرتری ت می شود. این اثرات به ویژه در گرو ه هایی که دوز بالاتری از عصاره را د ر یافت کردند، به 
صورت معنی داری مشاهده گردید که از آسیب کندروسی ت ها جلوگیری به عمل آورده اس ت . تزریق تک دوز
داخل مفصلی منویدواستات منجر به آسیب سریع و پی ش رونده غضروف مفصلی شده که دقیقا استئوآرتریت
در انسان را تقلید م ی نماید. در این پژوهش، اثر عصاره رزین گوگ و ل در بهبودی آسی ب های هیستوپاتولوژیک
غضروف مفصل و حفاظت مفاصل موش صحرایی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها