بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه اوکالیپتوس(Eucalyptus globulus Labill.)در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

در طب سنتی، بر گهای گیاه اوکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.)دارای فعالیت زیستی 
قابل توجهی از جمله ضدباکتری، ضدویروس و آنتی اکسیدان است. در مطالعه حاضر، اثرات ضددردی عصاره
الکلی برگ گیاه اوکالیپتوس، در موش نر بالغ نژاد NMRI  مطالعه شد. فعالیت های ضددردی، با استفاده ازآزمون های فرمالین، صفحه داغ و انقباضات شکمی مورد بررسی قرار گرفت. عصاره اتانولی (150،100،75،50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن)
 به صورت درون صفاقی تزریق گردید. گروه کنترل سرم فیزیولوژیک را
به عنوان حلال عصاره دریافت نمود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عصاره اتانولی گیاه، فاز ثانویه درد را
در آزمون فرمالین به صورت معن یداری کاهش م یدهد. عصاره اتانولی گیاه در آزمون صفحه داغ، آستانه درد
را در مدت 60 دقیقه افزایش نداده است. عصاره اتانولی گیاه، فعالیت ضددردی در مقابل القای انقباضات
شکمی توسط تزریق اسید استیک را نشان داد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گیاه اوکالیپتوس دارای
اثرات ضددردی در موش است و این گیاه می تواند در تحقیقات درمانی آینده مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها