اثرات ضدجهشی و ضدسرطانی عصار ههای آبی، اتانولی و متانولی بخ شهای رویشی و زایشی گیاه مرزنگوش (Origanum vulgare L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسؤول مکاتبات

چکیده

ترکیبات ضدمیکروبی و ضدجهشی با منبع گیاه ی ، دارای قابلی ت های درمانی ب ی شماری هستن د . در این
ژوهش، اثرات ضدجهشی و ضدسرطانی گیاه مرزنگوش (Origanum vulgare L.) مورد بررسی قرار 
گرفته است . گیاه مرزنگوش در مرداد و شهریور 1386 از دامن ه های شمالی ارومیه، منطقه روستای س ولیک
(آبشار سو لیک) جمع آوری شد . بررسی اثر آنت ی اکسیدان و ضدجهش عصار ه های آبی، اتانولی و متانولی
  اندام های رویشی و زایشی مرزنگوش بر اساس روش Ames با استفاده از سویه جهش یافته سالمونلاتیفی موریوم TA 100
و ماده سرطا ن زای آزید سدیم انجام شد و با افزودن میکروزوم کبد مو ش ، اثر
ضدسرطانی عصاره ها نیز به اثبات رسی د . در هر آزمون یک شاهد مثب ت ، شامل آزید سدیم و شاهد منفی آب
( مقطر در نظر گرفته شد. هر آزمون سه بار به طور همزمان انجام و درصد بازدارندگی مطابق فرمو ل T/M-1)*100) تعیین شد. در این فرمول
Tتعداد کلنی برگشتی در حضور نمونه و ماده جهش زا وM عداد
کلنی برگشتی کنترل اس ت . نتایج آزمای ش ها و بررس ی های آماری آ ن ها نشان م ی دهد که بیشترین میزان
خواص آنتی اکسیدان و ضدسرطانی مربوط به عصاره آبی اندام های رویشی و کمترین میزان این ویژگ ی ها
  مربوط به عصاره اتانولی اندا م های رویشی است. براساس فرمول Ongکه اگر میزان بازدارندگی از جهش های برگشتی (که توسط آزید سدیم در سویه سالمونلاتیفی موریوم TA100 القا شده است )از 40 درصد بالاتر 
باشد، عصاره مورد آزمایش دارای خواص ضدجهش قوی اس ت ، نتایج این پژوهش نشان م ی دهد که گیاه
مرزنگوش دارای خواص ضدجهشی و ضدسرطانی قوی است و میزان این خواص با تکوین گیاه مرزنگوش
مرتبط است.

کلیدواژه‌ها