اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه اوکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.)بر میزان سدیم و پتاسیم سرم در موش های صحرایی نر بالغ سالم و دیابتی شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

بسیاری از گیاهان دارویی به منظور درمان دیابت توصیه می شوند. برگ گیاه اوکالیپتوس(Eucalyptus globulus Labill.) 
به دلیل خاصیت های زیستی مانند آنتی اکسیدان، ضدباکتری و ضدویروس در طب سنتی کاربرد دارد. فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم به صورت معن یداری در بیماری دیابت
کاهش می یابد. در پژوهش حاضر به منظور تعیین اثر برگ گیاه اوکالیپتوس بر فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم، عصاره هیدروالکلی برگ گیاه اوکالیپتوس با مقادیر 0.05، 0.1 ،0.2 و 0.4 گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت 21 
روز بصورت خوراکی به مو شهای صحرایی نر سالم و دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین تیمار گردیده و
میزان یو نهای سدیم و پتاسیم سرم انداز هگیری گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در حیوانات
دیابتی، میزان یون های سدیم سرم کاهش و میزان یو نهای پتاسیم، افزایش یافته است. تیمار خوراکی عصاره
هیدروالکلی برگ اوکالیپتوس موجب تغییر غیر معن یداری بر میزان سدیم و پتاسیم سرم در حیوانات دیابتی
شده است. این گیاه با داشتن اثرات ضد دیابت و به دلیل عوارض جانبی کمتر در مقایسه با داروهای
سنتتیک، در درمان دیابت توصیه می شود؛ هر چند مکانیسم عمل آن نامشخص است و احتیاج به تحقیقات
بیوشیمیایی و فارماکولوژیکی بیشتری دارد.


کلیدواژه‌ها