بررسی خواص ضد باکتریایی اسانس و عصاره سرخس پرسیاوشL. Adiantum capillus-veneris

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

گیاه آدیانتوم متعلق به خانواده آیانتاسه است که در ایران فقط یک گونه از آن با نام پرسیاوش
 (Adiantum capillus-veneris) وجود دارد. این گیاه از نظر پزشکی جهت درمان بیماری‎های تنفسی، برونشیت، سرماخوردگی و سرفه مورد استفاده قرار می‎گیرد. در این پژوهش اسانس بخش‎های هوایی سرخس به کمک روش تقطیر با آب تهیه و به کمک دستگاه GC/MS تجزیه و تحلیل گردید. اسانس جدا شده از گیاه شامل 20 نوع ترکیب بود که 4/75% کل آن را تشکیل می‎دهند و این ترکیبات شامل انواع اسیدهای چرب و مشتقات استری آنها انواع کتون‎ها، دی‎ترپن‎ها، مونوترپن‎ها و آلدییدها می‎باشد. عصاره‎های اتانلی و متانلی بخش‎های هوایی و زیرزمینی گیاه به روش خیساندن تهیه شده و هم‎زمان با اسانس بر روی پاکتری‎های گرم مثبت جهت بررسی اثرات ضدمیکربی به روش چاهک اثر داده شد. اسانس جدا شده از بخش‎های هوایی گیاه و عصاره‎های اتانلی و متانلی بخش‎های مختلف گیاه بر روی تمامی باکتری‎های مورد مطالعه اثرات ضدمیکربی قابل توجهی را نشان دادند

کلیدواژه‌ها