بررسی اثرات ضد میکربی عصاره حلال‏های آلی دو گونه از هپاتیک و یک گونه از خزه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

بیماری‎های باکتریایی و قارچی، از جمله بیماری‎های رایج در زندگی انسان هستند و درمان با آنتی‎بیوتیک‎ها مسائلی مانند مقاومت دارویی و بروز عوارض جانبی را مطرح می‎کند. لذا استفاده از داروهای گیاهی جدید با عوارض جانبی کمتر می‎تواند کمک شایانی در درمان عفونت‎های میکربی باشد. از آن‎جایی که هپاتیک‎ها و خزه‎ها از جمله گیاهان ابتدایی و دارای ساختمانی ساده و جالب توجه هستند و در شمال کشور نیز به وفور یافت می‎شوند، در این تحقیق اثرات ضدمیکربی و ضدقارچی دو گونه از هپاتیک‎ها و یک گونه از خزه‎ها را بررسی نمودیم. عصاره‎گیری از گیاهان، با حلال‎های مختلف آلی و با استفاده از دیسک اثر ضدمیکربی آن بر روی باکتری‎های گرم مثبت Bacillus cereus)(Staphyllococus epidermis,  و باکتری گرم منفی(Echerchia coli)  و اثر ضدقارچی ((Candida albicans, Aspergillus flavusانجام شد. عصاره متانولی و اتیل استاتی، بیشترین هاله عدم رشد را در آزمایش ضدباکتریایی نشان دادند و همین‏طور عصاره اتانولی بهترین جواب را برای اثرات ضد قارچی داشت. عصاره هگزانی اثر ضدمیکروبی نشان نداد. نتایج اثرات ضدباکتریایی Marchantia polymorpha بر باکتری‎های گرم مثبت و منفی به طور معنی‎داری نسبت بهPellia epiphylla, Scorpiurium circinatum بیشتر بود. همچنین اثر ضدقارچی Pellia epiphylla نسبت به Marchantia polymorpha و Scorpiurium Circinatum در حد معنی داری (p<0.05) قوی‎تر بود.

کلیدواژه‌ها