بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گل‎های گیاه Humulus lupulus L.بر عفونت موضعی استافیلوکوک در قرنیه موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

عفونت باکتریایی استافیلوکوک ارئوس، عفونتی فرصت طلب و شایع‎ترین علت التهاب قرنیه باکتریایی است که در صورت عدم درمان مناسب، منجر به زخم قرنیه، کاهش دقت بینایی و نهایتاً از دست‎دادن بینایی می‎شود. مجموعه گل‎های ماده گیاه رازک با نام علمیHumulus lupulus L.  دارای خواص درمانی متعددی از جمله آنتی‎بیوتیکی علیه باکتری‎های گرم مثبت و برخی قارچ‎هاست. درتحقیق حاضر، اثرات موضعی ضداستافیلوکوک ارئوس عصاره هیدروالکلی گل‎های گیاه Humulus lupulus L. در مدل عفونت قرنیه توسط استافیلوکوک ارئوس در موش‎های کوچک آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا باکتری استافیلوکوک ارئوس در چشم راست حیوانات تحت بیهوشی با ایجاد خراش‎هایی موازی بر سطح قرنیه تلقیح گردید. یک، سه، پنج، هفت و نه روز پس از تلقیح میکروب، چشم‎ها در زیر میکروسکوپ مورد مطالعه دقیق ماکروسکوپی قرار گرفتند. در مشاهدات ماکروسکوپی، چشم‎ها از نظر شدت و وسعت کدورت، درجه‎بندی شدند. جهت بررسی اثرات آنتی‎بیوتیکی موضعی عصاره گل‎های رازک، در سه گروه مختلف مبادرت به تجویز آن درغلظت‎های یک، پنج و ده درصد به‎صورت قطره داخل چشمی نمودیم. درمان بلافاصله پس از بروز اولین آثار کدورت قرنیه به‎صورت قطره چشمی آغاز شد و روزی دو بار به مدت یک هفته ادامه یافت. اولین علایم ماکروسکوپی عفونت در قرنیه، از روز سوم پس از تلقیح آغاز می‎شود که با کدورت قابل تشخیص در مقایسه با قرنیه شفاف و سالم همراه است. این کدورت به‎تدریج به‎طور وابسته به زمان، پیشرفت کرد، به‎طوری‎که افزون بر نیمی از حیوانات در روز نهم پس از تلقیح، حداکثر کدورت را در قرنیه آلوده  
داشتند. استفاده از عصاره با غلظت 10 درصد به‎طور موضعی، منجر به کاهش کدورت قرنیه و کاهش شدت عفونت گردید. ایجاد مدل‎های حیوانی بیماری‎های چشمی از جمله عفونت‎های باکتریایی در قرنیه، اهمیت به‎سزایی در مطالعات چشم پزشکی دارد. مواد موثره موجود در گل‎های ماده، عمدتا ترکیبات رزینی و اسانس است که در این میان ترکیبات رزینی دارای اهمیت فوق العاده‎ای هستندو به‎نظر می‎رسد در بروز اثرات ضدمیکربی نقش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها