تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه هندوانه (Citrullus vulgaris Schrad.)بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در In vitro

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

در طب سنتی ایران، از گیاهان و روش‎های درمانی متعددی برای درمان سنگ‎های کلیوی استفاده می‎شود، ولی هنوز هم تشکیل این سنگ‎ها و درمان آن، از مشکلات مهم جامعه پزشکی و بیماران است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پوست میوه هندوانه (Citrullus vulgaris Schrad.) بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) می‏باشد. ابتدا عصاره هیدروالکلی پوست میوه هندوانه در غلظت‏های 25/0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر تهیه شد. نمونه‎های ادرار شبانه از 6 مرد بالغ که سابقه بیماری سنگ کلیوی نداشتند، جمع‎آوری و سانتریفیوژ شدند. کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم با اضافه کردن اگزالات سدیم به نمونه‏های ادرار القا شد. پس از اضافه کردن اگزالات سدیم، تعداد کریستال‏ها با استفاده از جذب نوری، توسط اسپکتروفوتومتر و اندازه کریستال‏ها، توسط کالیبره‏کردن عدسی چشمی میکروسکوپ نوری در نمونه‏های کنترل (بدون عصاره‏ گیاهی) و نمونه‏های تجربی (در حضور غلظت‏های مختلف عصاره گیاه) اندازه‏گیری شد. غلظت‏های مختلف عصاره هیدروالکلی پوست میوه هندوانه موجب افزایش درصد کریستال‏های کوچک 5-5/2 و 9-6 میکرومتری و کاهش 
کریستال‏های بزرگ 21-17، 30-22 و 40-31 میکرومتری می‏شود. از طرف دیگر، عصاره هیدروالکلی پوست میوه هندوانه موجب افزایش کریستال‏های کوچک مونو هیدرات اگزالات کلسیم و کاهش کریستال‏های بزرگ مونو هیدرات اگزالات کلسیم شده است. همچنین، عصاره هیدروالکلی پوست هندوانه باعث افزایش جذبنوری و یا افزایش تعداد کریستال‏های اگزالات کلسیم شده است. تحقیق حاضر نشان داد عصاره هیدروالکلی پوست میوه هندوانه با کاهش اندازه کریستال های اگزالات کلسیم، موجب سهولت دفع آن‎ها توسط ادرار می‎شود.

کلیدواژه‌ها